ကားေသာ႔႔မွာ ျဖစ္္တတ္တဲ႔ ျပႆနာမ်ား အတြက္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ား

ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိိတဲ့ ကားေသာ့ျပႆနာအခက္အခဲၾကဳံခဲ့ရင္္ ဘယ္လိုေျဖရွင္းမလဲဲ

ကားေသာ့အုံံ (ေခၚ) Ignition Switch သည္္ ကားတစ္စီးလုံး၏ အခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။ ကားတစ္စီးလုံး၏ လုံျခဳံမွုအတြက္လည္းအဓိိကက်သည္။ မီးေပးစနစ္္ (Ignition System)၊ ဆီပို့စနစ္ (Fuel System)၊ ခ်ာဂ်င္အားသြင္းစနစ္ႏွင့္ ကားတစ္စီးလုံး၏ အေထြေထြ လၽွပ္စစ္သုံးပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို လၽွပ္စစ္ပါဝါ ေထာက္ ပံ့ေပးေသာ Master Switch လည္းျဖစ္သည္။ အင္ဂ်င္စက္စတင္ႏွိုးရန္ Starter Motor အတြက္ လၽွပ္စစ္စီးေၾကာင္း Current စီးဆင္းရာအစခလုတ္လည္းျဖစ္ သည္။

ကားေသာ့အုံယူနစ္တြင္ Key Cylinder ႏွင့္ Multi-contact Point မ်ားပါေသာ Electrical Switch တို့ကိုိေပါင္းစပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ Key Cylinder ေသာ့ အိမ္ထဲသို့ ကားေသာ့ Key ကိုထိုးသြင္းလိုက္ပါက Key တြင္ရွိေသာအသြား

ဘုုထစ္Lock Pin ကေလးမ်ားကိုတြန္းပို့ိလိုက္သည္။ Lock Pin လိုင္းမ်ားမွန္မွန္္ကန္ကန္တည့္္သြားပါက Key ဆလင္ဒါအုံကိုကားေသာ့တံ Key ျဖင့္ ဘယ္/ညာ လွည့္၍ ရသြားသည္။

စတီယာရင္္ Lock ပါပြင့္သြားသည္။ ကားေသာ့အုံတြင္္ Key Position (၄)ေနရာပါ ရွိသည္္

“OFF” – ကားေသာ့ပိတ္ထားေသာ“Off’ Position အေနအထားတြင္ အင္ဂ်င္ႏွင့္ အျခားလၽွပ္စစ္ Accessoriesမ်ားကို ပါဝါပိတ္ထားသည္။ ဘက္ထရီမွ လၽွပ္စစ္ပါဝါမရသျဖင့္ လၽွပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားအလုပ္ မလုပ္နိုင္ေသးပါ။

“ACC” – ကားေသာ့တံ (Key)ထည့္ၿပီးပထမတစ္ဆင့္လွည့္လိုက္လၽွင္ Acc Position ျဖစ္ပါ သည္။ ကားAccessories လၽွပ္စစ္ကိရိယာမ်ားသို့ ပါဝါေရာက္ပါသည္။ ေရဒီယိုႏွင့္ CD Player မ်ားအလုပ္လုပ္ ပါသည္။

“RUN” – On position အေနအထားျဖစ္ သည္။ အင္ဂ်င္ႏွင့္ Electrical Accessories မ်ားသို့ ပါဝါ ေရာက္ေသာအေျခအေနျဖစ္သည္။ အင္ဂ်င္လည္ပတ္ ရန္ႏွင့္ ကားေမာင္းယူသြားနိုင္ေသာခလုပ္ပြင့္ ‘on’အေနအထားျဖစ္သည္။ ကားဒတ္ခ္်ဘုတ္မွ မီးမ်ားလင္းလာမည္။ မီတာဒိုင္ခြက္မ်ား၊ Gauge မ်ားစတင္အလုပ္ လုပ္သည္။

“START”အင္ဂ်င္စက္ႏွိုးရန္အတြက္ ကားေသာ့တံကိုဆက္လွည့္လၽွင္ ‘Start’ အေနအထား၌စက္ႏွိုးေမာ္တာအလုပ္လုပ္သည္။ အင္ဂ်င္စက္နိုးသြားပါကလက္လႊတ္လိုိက္လၽွင္ ကားေသာ့သည္ ‘Run’ Position အေနအထားသို့ိ အလိုအေလ်ာက္ျပန္ေရာက္ သြားမည္။

ကားေသာ့တံ ႏွင့္္ ေသာအုံ(lgnition Switch)သည္ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္းေသာ့တံ လွုပ္ရွားကစားေပးရသျဖင့္ မၾကာခဏ ခၽြတ္ယြင္းမွုျပႆနာမ်ား ၾကဳံရတတ္သည္။ ကားေဟာင္းမ်ားမဆိုထားႏွင့္ ကားသစ္မ်ား ၌ပင္ Ignition Switch ျပႆနာမ်ား

ေပၚ၍ ကားစီးေရသန္းခ်ီၿပီး ျပန္လည္သိိမ္းယူရေသာRecallသတင္းမ်ားကို (၂၀၁၄)ခုႏွစ္ ၌ အႀကိမ္ႀကိမ္ၾကားခဲ့ရသည္။

အေမရိကန္ကားမ်ားတြင္ အမ်ားဆုံးျပႆနာတတ္ခဲ့သည္။ General Motor မွ ကားမ်ား (၂၀၁၄) ခုႏွစ္တြင္ (၃)ႀကိမ္္ထက္မနည္္း Ignition Switch ခၽြတ္ယြင္းမွုမ်ားကားစီးေရသန္းခ်ီ၍ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

အဆိုးဆုံးမွာကားေမာင္းေနစဥ္ ႐ုတ္တရက္ကားအင္ဂ်င္စက္ထိုးရပ္သြားၿပီး လၽွွပ္စစ္ပါဝါစတီယာရင္ပါ အလုပ္မလုပ္ေတာ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မည္သို့ိပင္ျဖစ္ေစ Ignition Switchသည္ ကားတစ္စီးလုံး၏ အေရးအႀကီး ဆုံးေသာပင္မအခ်ဳပ္အခ်ာျဖစ္သည္္။

ကားေမာင္းေနစဥ္ ေဘးကင္းလုံျခဳံမွုရွိေရး (safety) အတြက္လည္းအဓိကက်သည္။ Ignition Switch မ်ား ျဖစ္္ေလ့ျဖစ္ထရွိေသာ ခၽြတ္ယြင္းမွုျပႆနာပုံစံမ်ားကိုသိရွိေလ့လာထားသင့္ပါသည္။

(က) ကားေသာ့ (key) သြင္း၍ ေသာ့အုံလွည့္္ မရျခင္္း။

ကားေသာ့အုံတြင္ စတီယာေကာ္လံံ Lock ပါရွိသည္။ ကားေသာ့တံ Key ထိုးမထားဘဲစတီယာရင္ Wheel ေကြကိုလွည့္လိုက္ပါက Lock က်သြားမည္။ ကားရပ္နားစဥ္ကေရွဘီးအစြန္းသည္ ပလက္ေဖာင္းေဘာင္ႏွုတ္ခမ္းသားအစြန္းႏွင့္ ဖိမိေနလၽွင္ စတီယာရင္ Lock က်ၿပီးက်ပ္ေနမည္။ ကားေသာ့တံသြင္းေသာ္ လည္းစတီယာရင္ Wheel လွုပ္မရ၍ Key ဆလင္ဒါ မလည္နိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသို့ ခက္ခဲေနလၽွင္ စတီယာရင္ Wheel ကိုအားစိုက္ကစားေပးၿပီးကားေသာ့တံ Key ကိုကစားေပးပါကစတီယာရင္ Lock ျပန္ပြင့္သြားတတ္သည္။

ကားေသာ့ (Key) တံကို ေၾကးဝါသတၱဳျဖင့္ ျပဳလုပ္ ထားသည္။ ေသာ့တံရွိိ အထစ္ဘုုသြားမ်ားသည္ အႀကိမ္ေရမ်ားစြာအသုံးျပဳပါကေၾကးသတၱဳမ်ားပြန္းစားၿပီး ကားေသာ့ (Key) လွည့္ရာတြင္ ခက္ခဲေနတတ္သည္။

ထိုိျပႆနာမွာေသာ့အုံံံေၾကာင့္္မဟုတ္ဘဲ ေသာ့တံ Key စားသြား၍ ျဖစ္သည္။ သင့္ထံတြင္ ကားေသာ့အပို္တစ္ ေခ်ာင္းမရွိပါကကားေသာ့မိတၱဴတစ္ေခ်ာင္းျပဳလုပ္ရမည္။

ကားေသာ့ျပဳျပင္ေပးသာ Key Master ကၽြမ္းက်င္သူကိုသင့္ကားေသာ့စား၍ တိုဝင္ေနေၾကာင္း ေျပာျပပါ။ ေသာ့ မိတၱဴျပန္ကူးရာတြင္ Key ျမႇင့္၍ ကူးယူနိုင္ပါသည္။

တစ္ခါတစ္ရံကားေသာ့အုံအတြင္း ၌ ဖုန္မွုန႔္ႏွင့္ အညစ္အေၾကးမ်ားဝင္၍ Key Clinder က်ပ္ေနတတ္ သည္။ ကားေသာ့အုံကိုျဖဳတ္၍ ေဆးေၾကာသန႔္ရွင္းနိုင္ သည္။

ေသာ့အုံတြင္ ကားေသာ့တံ Key အလြယ္တကူေခ်ာေမြ႕စြာ ၀င္ထြက္ကစားနိုင္ရန္္ ေခ်ာဆီထည့္ေပးရသည္။ လၽွပ္စစ္မစီးနိုင္ေသာေခ်ာဆီထည့္ရမည္။

Dielectric ဆီလီကြန္ (သို့မဟုတ္) Aerosol Electronic Cleaner ကဲ့သို့ ေခ်ာဆီတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးထည့္ေပးလၽွင္ ဂ်မ္းျဖစ္ေနေသာေသာ့အုံေခ်ာင္သြားမည္။

ေနာက္ဆုံးမည္သို့မၽွျပင္၍ မရလၽွင္ Key Cylinder ႏွင့္ ကားေသာ့ (Key) အစုံလိုက္ (one set) အစားထိုးလဲလွယ္လိုက္ လၽွင္ ထိုိအခက္အခဲမ်ားေျပလည္သြားမည္။

(ခ) ကားေသာ့လွည့္၍ ရေသာ္လည္းအင္ဂ်င္စက္မလည္ျခင္း။

ေသာ့အုံထဲသို့ ကားေသာ့တံ (Key) ထည့္ၿပီးလွည့္၍ရသည္။ သို့ိေသာ္လည္းစက္ႏွိုးေမာ္တာမလည္ေသာအေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။

Ignition Switch (ေသာ့အုံခလုတ္) မေကာင္း၍လား၊ စက္ႏွိုးေမာ္ တာဆားကတ္ (Starting Circuit) မွာအျပစ္အမွားတစ္ ခုခုရွိေန၍လားစဥ္းစားစရာနည္းလမ္းႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္္ကိုရွာပါ။

ကားေသာ့ဖြင့္လိုက္လၽွင္ ဒတ္ခ္်ဘုတ္မီးမ်ားလင္းလာရမည္။ ကားေသာ့ ‘On’ Position အေနအထားတြင္ မည္သည့္အခ်က္ျပသတိေပးမီးမ်ားမလင္းပါက ဘက္ထရီေခါင္းအဆက္ေခ်ာင္းေနသလား၊ လြတ္ေနသလား၊ ဘက္ထရီလုံးဝ အားမရွိဘဲDownသြားၿပီလားေသခ်ာေအာင္ မီးႀကီးဖြင့္ၾကည့္ပါ။

မီးလုံးဝမလင္္း၊ ကားဟြန္းသံလည္းမျမည္ခဲ့လၽွင္ ကားဘက္ထရီ၍ ျပႆနာရွိေနသည္မွာ ေသခ်ာသည္။

ကားမီးႀကီးလည္းလင္္းသည္။ ဟြန္းလည္းျမင္ သည္။ ၀ိုိင္ဘာလည္း အလုပ္လုပ္္သည္ဆိုိလၽွင္ ဘက္ထရီေၾကာင့္မဟုတ္ပါ။

Ignition Switch ဆားကတ္မွာ Fuse ျပတ္ေနသလား။ Relay ဘူးမေကာင္းတာလား။ Starting System မွာ ၀ါယာရိန္း အျပစ္ရွိသလား အေျဖရွာၾကည့္ပါ။

ကားေသာ့ကို “START” Position သို့ လွည့္္လိုိက္တိုင္း Relay ဘူးကစားေနေသာအသံတစ္ ေတာက္ေတာက္ႏွင့္ ၾကားရ သည္ဆိုလၽွင္ Igniton Switch ေကာင္းသည္။ ေမာ္တာပိုင္းသာအမွားတစ္ခုခု ရွိေနသည္။

(ဂ) ကားေသာ့လွည့္သည္၊ စက္ႏွိုးေမာ္တာလည္သည္။ သို့ိေသာ္ စက္မနိုးပါ။

ဤအေျခအေနသည္ စက္ႏွိုးေမာ္တာႏွင့္ ကားေသာ့အုံတြင္ အျပစ္လုံးဝမရွိေတာ့ပါ။ Anti-theft စနစ္၊ ဆီပို့စနစ္၊ မီးေပးစနစ္၊ အင္ဂ်င္ကြန္ပ်ဴတာတို့တြင္ အမွားတစ္ခုခုရွိေန၍ စက္မနိုးနိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ကားအင္ဂ်င္္ စက္ႏွိုးရန္ ဆီစနစ္၊ မီးစနစ္မ်ားမွန္ေနရမည္။ ေခတ္ ေဟာင္းကားမ်ားတြင္ ဆီေပ်ာက္၊ မီးေပ်ာက္ရွာရလြယ္ သည္။

ေခတ္ေပၚကားမ်ားတြင္ နည္းပညာျမင့္၍ ရွုပ္ေထြးသည္။ ကားနည္းပညာအေျခခံမရွိိလၽွင္ ေခတ္ေပၚကားမ်ား၏ အလုပ္လုပ္ပုံကိုနားလည္သေဘာေပါက္ရန္အခက္အခဲျဖစ္နိုင္ပါသည္။

ေခတ္ေပၚကားမ်ားတြင္ ကားေသာ့သည္ Smart Key ျဖစ္သည္။ Smart Key တြင္ ကားလုံျခဳံေရးအတြက္ပရိုဂရမ္ Code ထည့္သြင္းထားသည္။ ၄င္း Code ကို Anti-theft Code ဟုေခၚသည္။ Ignition Switch တြင္ရွိေသာ Receiver က Smart Key ကိုဖတ္သည္။ Smark Key ႏွင့္ Receiver ၾကားတြင္ မျမင္ရေသာ Signal လွိုင္းမ်ားရွိသည္။ Smart Key မေကာင္းလၽွင္လည္းကြန္ပ်ဴတာအလုပ္မလုပ္ပါ။ ကားတစ္စီးလုံး၏ ဆီစနစ္၊ မီးစနစ္အားလုံးကို PCM (Powertrain Control Module) ေခၚ ကြန္ပ်ဴတာကထိန္းခ်ဳပ္ သည္။ ကြန္ပ်ဴတာသည္ အင္ဂ်င္ဆင္ဆာ (Sensor) မ်ိဳးစုံမွ လက္ခံရရွိေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အ ေျခခံ၍ အင္ဂ်င္ကိုထိန္းခ်ဳပ္အမိန႔္ေပးျခင္းေဆာင္ရြက္ သည္။

ဆီတိုင္ကီထဲတြင္ ဆီရွိေၾကာင္းဆီဂိတ္တြင္ ျပ သည္။ ကားေသာ့ဖြင့္လိုက္လၽွင္ Fuel Pump လည္ေသာ ‘buzz’ ျမည္သံၾကားရသည္။ Fuel Pump လည္ေသာအသံမၾကားရပါက Injector ဆီလိုင္းမ်ားသို့ ေလာင္စာဆီမေရာက္ပါ။

Fuel Pump မလည္ျခင္းမွာ ၀ါယာရိိန္း ေၾကာင့္လား၊ Fuse ျပတ္ေနသလား၊ Pump ေမာ္တာမေကာင္း၍လားစစ္ေဆးရမည္။ Fuel Pump လည္လၽွင္ Injector ဆီလိုင္းမ်ားသို့ ဆီေရာက္လာမည္။

အင္ဂ်င္ စတင္လည္ရန္္ Crankshaft Position Sensor ႏွင့္ Ignition Control Module တို့ ေကာင္းရမည္။ သို့မွသာအင္ဂ်င္တိုင္မင္ကိုက္ မီးေပးနိုင္မည္။

(ဃ) အင္ဂ်င္စက္ႏွိုး၍ ရသည္။ ပုံမွန္လည္ သည္။ သို့ေသာ္ ကားေမာင္းေနစဥ္္႐ုတ္တရက္စက္ေသသြားသည္။

ဤကဲ့သို့ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္လကၡဏာသည္ Igniton Switchမေကာင္းသည့္ လကၡဏာျဖစ္သည္။ လမ္းအေဆာင့္ဒဏ္တုန္ခါမွုေၾကာင့္ Ignition Switch အတြင္းပိုင္းထိိေတြ႕ေနရာမ်ားသည္ တိုေတာင္းေသာအခ်ိန္အတြင္းလြတ္သြားတတ္သည္။

ထိုအခါ Ignition Switch မွ ပါဝါျဖတ္ေတာက္သြားၿပီးစက္ေသသြားျခင္း ျဖစ္သည္။ အသုံးျပဳခ်ိန္ၾကာေသာကားအိုကားေဟာင္းမ်ားတြင္ အမ်ားဆုံးျဖစ္တတ္သည္။

ကားသစ္မ်ားတြင္ လည္း ျဖစ္တတ္သည္။ သာဓကအေနျဖင့္ (၂၀၁၄) ခုႏွစ္ အတြင္းအေမရိကန္ GM ကားမ်ား Ignition Switch ျပႆနာေပၚ၍ ကားစီးေရသန္းခ်ီၿပီး ျပန္လည္သိမ္းယူ၍ ျပဳျပင္ေပးခဲ့ရသည္။

(င) ကားေသာ့တံ (Key) က်ိဳး၍ က်န္ေနျခင္း၊ ေသာတံႏွုတ္၍ မရျခင္း

ကားေသာ့အုံတြင္ စတီယာရင္္ Column Lock Cylinder အတြင္း၌ Pin ေခ်ာင္းကေလးမ်ားညႇပ္ေနပါကေကာ္လံံ Locking Mechanism ပ်က္စီးသြားတတ္ သည္။ ထိုအခါမ်ိဳးတြင္ ကားေသာ့ (Key) ကိုေသာ့အုံမွ ဆြဲထုတ္၍ မရျဖစ္တတ္သည္။

ကားေသာ့က်ိဳးက်န္ခဲ့ပါကကားေသာ့ျပင္ဆိုိင္ Key Master တစ္ဦး၏ အကူအညီျဖင့္ က်ိဳးက်န္ခဲ့ေသာကားေသာ့ကို ျပန္ဆြဲထုတ္နိုင္ရန္ ႀကိဳးစားပါ။

ကားေသာ့ အုံမေကာင္းပါကကားေသာ့ႏွင့္ ေသာ့အုံအစုံလိုက္လဲလွယ္ပါ။ ကားေသာ့တစ္ေခ်ာင္းသည္ ကားတစ္စီးအတြက္ အဓိကက်ၿပီးအေရးႀကီးေသာအရာလည္း ျဖစ္ သည္။

ကားေသာ့တစ္ေခ်ာင္းအရန္ရွိိထားသင့္သည္။ ေဆာင့္ထားသင့္သည္။ ေခတ္ေပၚ Smart Key ျဖစ္လၽွင္ လည္းကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ ပရိုဂရမ္ျပန္လည္ေရးသားၿပီးSmart Key အရန္တစ္ေခ်ာင္းေဆာင္ထားသင့္သည္။

ျပန္လည္မၽွေဝျခင္းသာ

ဆရာမာစတာ(စက္မွု)