ေစ်းေရာင္းသူမ်ား လိုက္နာ သတိျပဳရန္္

ေဈးဝယ္စင္တာမ်ား၊ ဆိုင္မ်ားႏွင့္ အိိမ္အ‌ေရာက္ပို့လုပ္ငန္းမ်ား လိုိက္နာရမည့္ အခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္

ေစ်းဝယ္စင္တာမ်ား အပါအဝင္ ပါဆယ္ေရာင္းခ်သည့္ ဆိုိင္မ်ားႏွင့္ အိိမ္တိုင္ရာေရာက္ ဝန္ေဆာင္မွုေပးေသာ လုပ္ငန္း မ်ားတြင္ COVID-19 ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ ရမည့္အခ်က္မ်ားကို က်န္းမာေရး ႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက ယမန္ေန႔က ထုတ္ျပန္သည္။

အထက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားအ ေနျဖင့္ ပိုးသန႔္စင္ျခင္းလုပ္ငန္းကိုိ တစ္ေန႔လၽွင္ အနည္းဆုံးတစ္ႀကိမ္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ မ်က္ႏွာအကာ၊ ႏွာေခါင္းစည္း၊ လက္အိိတ္၊ ဆပ္ျပာႏွင့္ ေရတို့ကို လုံေလာက္စြာ ထားရွိေပးရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို အမ်ားသုံးယာဥ္ မ်ားကိုမစီးေစဘဲ ႀကိဳ၊ ပို့ ယာဥ္မ်ား စီစဥ္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ ျပန္ထားသည္။

ထို့အျပင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ ရြက္သည့္အခ်ိန္တိုင္းတြင္ မ်က္ ႏွာအကာ၊ ႏွာေခါင္းစည္း၊ လက္အိိတ္တို့ကိုဝတ္ဆင္ျခင္း၊ မၾကာခဏ လက္ေဆးျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအခ်င္းခ်င္း ၾကား၊ ေရာင္းခ်သူႏွင့္ ဝယ္ယူသူ ၾကား ေျခာက္ေပခြာ၍ေနရန္၊ ဆိုင္ ပိုင္ရွင္ျဖစ္ေစ၊ ဝန္ထမ္းျဖစ္ေစဖ်ားျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း စသျဖင့္သံသယျဖစ္ဖြယ္ လကၡဏာမ်ား ရွိျခင္း၊ ပိုးေတြ႕လူနာႏွင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၄ ရက္က ထိေတြ႕မွုရွိခဲ့ လၽွင္ လုပ္ငန္းခြင္သို့ လာေရာက္ျခင္းမျပဳရန္လည္း ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထား သည္။

ေရွာ့ပင္းေမာလ္ႏွင့္ စူပါမားကက္မ်ားအေနျဖင့္ ႏွာေခါင္းစည္းတပ္ဆင္မလာေသာ ေဈးဝယ္သူ အား အတြင္းသို့ ေပးဝင္ျခင္းမျပဳ ရန္ႏွင့္ လိုအပ္ပါက ႏွာေခါင္းစည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးနိုင္ရန္ စီစဥ္ထားျခင္း၊ ဝင္ေပါက္တြင္ ေဈးဝယ္ သူအား ကိုယ္ပူခ်ိန္တိုင္းတာ၍အပူခ်ိန္ ၃၈ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ (၁၀၄ ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္)ႏွင့္ အ ထက္ရွိပါက ဝင္ခြင့္မျပဳရန္ႏွင့္ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက နီးစပ္ရာ က်န္းမာေရးဌာနႏွင့္ ဆက္သြယ္ ၿပီး ေဆးကုသမွုခံယူနိုင္ရန္ စီစဥ္ထားျခင္း၊ ေဈးဝယ္သူမ်ား ဆိုင္အ တြင္းသို့ မဝင္ေရာက္မီႏွင့္ ဆိုင္မွ မထြက္ခြာမီ အခ်ိန္တို့တြင္ စနစ္တက် လက္ေဆးရန္ ႀကီးၾကပ္ျခင္း တို့ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းအျပင္ ေငြရွင္းသည့္ေန ရာတြင္ တန္းစီရန္လိုိအပ္ပါက လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးၾကား ေျခာက္ေပျခား၍ တန္းစီနိုင္ရန္ ႀကိဳတင္ သတ္မွတ္ျခင္း၊ ေငြရွင္းသည့္ေနရာတြင္ ေရာင္းခ်သူႏွင့္ ဝယ္သူ ၾကား ပလတ္စတစ္အကာ၊ မ်က္ ႏွာအကာမ်ားကို ထားရွိျခင္းႏွင့္ ၎တို့ကို ဆပ္ျပာႏွင့္ေရအသုံး ျပဳ၍ မၾကာခဏသန႔္စင္ေပးျခင္း၊ ေဈးဝယ္သူမ်ား ဆိုင္အတြင္းသို့ မဝင္ေရာက္မီႏွင့္ ဝယ္ယူမွုအၿပီး ဆိုင္က မထြက္ခြာခင္တြင္ လက္ေဆးနိုင္ရန္ ဆပ္ျပာႏွင့္ေရ (သို့ မဟုတ္) လက္သန႔္ေဆးရည္ ထား ရွိျခင္းတို့ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ သည္။

အစားအေသာက္ပါဆယ္ ေရာင္းခ်သည့္ဆိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ပါဆယ္ဝယ္ယူရန္ အြန္လိုင္း၊ ဖုန္းတို့မွတစ္ဆင့္ ႀကိဳတင္အမွာေပး နိုင္ရန္ စီစဥ္ထားျခင္း၊ ပါဆယ္လာေရာက္ယူရာတြင္ ပါဆယ္ေပးသည့္ေနရာ ကိုသီးသန႔္သတ္မွတ္ ၍ လူတစ္ေယာက္ခ်င္းစီသာ ဝင္ ေရာက္ေစျခင္း၊ တစ္ခ်ိန္တည္း၌လူအမ်ားအျပားမရွိေစဘဲ ေျခာက္ေပျခား၍ တန္းစီနိုင္ရန္ ႀကိဳတင္အမွတ္အသားမ်ား ျပဳလုပ္ထားျခင္း၊

ေရာင္းခ်သူႏွင့္ ဝယ္သူၾကား တြင္ ပလတ္စတစ္အကာ (သို့ မဟုတ္) မွန္အကာကို ထားရွိ၍ ထိုအကာကို ေရႏွင့္ဆပ္ျပာ (သို့ မဟုတ္) အရက္ျပန္ ပမာဏ ၇၉ ရာခိုင္ႏွုန္း ပါဝင္ေသာအရည္ျဖင့္ မၾကာခဏ သန႔္စင္ေပးျခင္းတို့ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။

အလားတူ အစားအေသာက္ႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားကို အိိမ္တိုင္ရာ ေရာက္ဝန္ေဆာင္မွုေပးသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ လက္သန႔္ ေဆးရည္ကို အျမဲေဆာင္ထား၍ ပစၥည္းမ်ား ပို့ေဆာင္ခ်ိန္တိုင္း၌ ၎ပစၥည္းမကိုင္တြယ္မီႏွင့္ ကိုင္ တြယ္ၿပီးခ်ိန္၊ ေငြမ်ားလက္ခံကိုင္ တြယ္ၿပီးခ်ိန္တို့တြင္ အသုံးျပဳရန္၊ ဝယ္ယူသူႏွင့္ ေပးပို့သူၾကား အနည္းဆုံး ေျခာက္ေပအကြာတြင္ သာေနျခင္း၊ ေပးပို့ရာတြင္ ထားရွိရမည့္ေနရာကို ဝယ္ယူသူႏွင့္ ညႇိ ႏွိုင္း၍ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားရန္၊

ဝယ္ယူသူအား အသိေပးၿပီးမွသာ အစားအေသာက္ႏွင့္ ပစၥည္း မ်ားထားရွိျခင္းတို့ကို လိုက္နာရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမလ ၄ ရက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။

ယမင္း

7 Day News

Unicode

ဈေးဝယ်စင်တာများ၊ ဆိုင်များနှင့် အိိမ်အ‌ရောက်ပို့လုပ်ငန်းများ လိိုက်နာရမည့် အချက်များထုတ်ပြန်

စျေးဝယ်စင်တာများ အပါအဝင် ပါဆယ်ရောင်းချသည့် ဆိိုင်များနှင့် အိိမ်တိုင်ရာရောက် ဝန်ဆောင်မှုပေးသော လုပ်ငန်း များတွင် COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက် ရမည့်အချက်များကို ကျန်းမာရေး နှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနက ယမန်နေ့က ထုတ်ပြန်သည်။

အထက်ပါလုပ်ငန်းများအ နေဖြင့် ပိုးသန့်စင်ခြင်းလုပ်ငန်းကိို တစ်နေ့လျှင် အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ် ဆောင်ရွက်ရန်၊ လုပ်ငန်းရှင်များ အနေဖြင့် ဝန်ထမ်းများအတွက် မျက်နှာအကာ၊ နှာခေါင်းစည်း၊ လက်အိိတ်၊ ဆပ်ပြာနှင့် ရေတို့ကို လုံလောက်စွာ ထားရှိပေးရန်နှင့် ဝန်ထမ်းများကို အများသုံးယာဉ် များကိုမစီးစေဘဲ ကြို၊ ပို့ ယာဉ်များ စီစဉ်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ် ပြန်ထားသည်။

ထို့အပြင် လုပ်ငန်းဆောင် ရွက်သည့်အချိန်တိုင်းတွင် မျက် နှာအကာ၊ နှာခေါင်းစည်း၊ လက်အိိတ်တို့ကိုဝတ်ဆင်ခြင်း၊ မကြာခဏ လက်ဆေးခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်တွင် ဝန်ထမ်းများအချင်းချင်း ကြား၊ ရောင်းချသူနှင့် ဝယ်ယူသူ ကြား ခြောက်ပေခွာ၍နေရန်၊ ဆိုင် ပိုင်ရှင်ဖြစ်စေ၊ ဝန်ထမ်းဖြစ်စေဖျားခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း စသဖြင့်သံသယဖြစ်ဖွယ် လက္ခဏာများ ရှိခြင်း၊ ပိုးတွေ့လူနာနှင့် လွန်ခဲ့သော ၁၄ ရက်က ထိတွေ့မှုရှိခဲ့ လျှင် လုပ်ငန်းခွင်သို့ လာရောက်ခြင်းမပြုရန်လည်း ယင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြထား သည်။

ရှော့ပင်းမောလ်နှင့် စူပါမားကက်များအနေဖြင့် နှာခေါင်းစည်းတပ်ဆင်မလာသော ဈေးဝယ်သူ အား အတွင်းသို့ ပေးဝင်ခြင်းမပြု ရန်နှင့် လိုအပ်ပါက နှာခေါင်းစည်းများ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန် စီစဉ်ထားခြင်း၊ ဝင်ပေါက်တွင် ဈေးဝယ် သူအား ကိုယ်ပူချိန်တိုင်းတာ၍အပူချိန် ၃၈ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် (၁၀၄ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်)နှင့် အ ထက်ရှိပါက ဝင်ခွင့်မပြုရန်နှင့် စစ်ဆေးတွေ့ရှိပါက နီးစပ်ရာ ကျန်းမာရေးဌာနနှင့် ဆက်သွယ် ပြီး ဆေးကုသမှုခံယူနိုင်ရန် စီစဉ်ထားခြင်း၊ ဈေးဝယ်သူများ ဆိုင်အ တွင်းသို့ မဝင်ရောက်မီနှင့် ဆိုင်မှ မထွက်ခွာမီ အချိန်တို့တွင် စနစ်တကျ လက်ဆေးရန် ကြီးကြပ်ခြင်း တို့ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သည်။

ယင်းအပြင် ငွေရှင်းသည့်နေ ရာတွင် တန်းစီရန်လိိုအပ်ပါက လူတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးကြား ခြောက်ပေခြား၍ တန်းစီနိုင်ရန် ကြိုတင် သတ်မှတ်ခြင်း၊ ငွေရှင်းသည့်နေရာတွင် ရောင်းချသူနှင့် ဝယ်သူ ကြား ပလတ်စတစ်အကာ၊ မျက် နှာအကာများကို ထားရှိခြင်းနှင့် ၎င်းတို့ကို ဆပ်ပြာနှင့်ရေအသုံး ပြု၍ မကြာခဏသန့်စင်ပေးခြင်း၊ ဈေးဝယ်သူများ ဆိုင်အတွင်းသို့ မဝင်ရောက်မီနှင့် ဝယ်ယူမှုအပြီး ဆိုင်က မထွက်ခွာခင်တွင် လက်ဆေးနိုင်ရန် ဆပ်ပြာနှင့်ရေ (သို့ မဟုတ်) လက်သန့်ဆေးရည် ထား ရှိခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ် သည်။

အစားအသောက်ပါဆယ် ရောင်းချသည့်ဆိုင်များအနေဖြင့် ပါဆယ်ဝယ်ယူရန် အွန်လိုင်း၊ ဖုန်းတို့မှတစ်ဆင့် ကြိုတင်အမှာပေး နိုင်ရန် စီစဉ်ထားခြင်း၊ ပါဆယ်လာရောက်ယူရာတွင် ပါဆယ်ပေးသည့်နေရာ ကိုသီးသန့်သတ်မှတ် ၍ လူတစ်ယောက်ချင်းစီသာ ဝင် ရောက်စေခြင်း၊ တစ်ချိန်တည်း၌လူအများအပြားမရှိစေဘဲ ခြောက်ပေခြား၍ တန်းစီနိုင်ရန် ကြိုတင်အမှတ်အသားများ ပြုလုပ်ထားခြင်း၊

ရောင်းချသူနှင့် ဝယ်သူကြား တွင် ပလတ်စတစ်အကာ (သို့ မဟုတ်) မှန်အကာကို ထားရှိ၍ ထိုအကာကို ရေနှင့်ဆပ်ပြာ (သို့ မဟုတ်) အရက်ပြန် ပမာဏ ရ၉ ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင်သောအရည်ဖြင့် မကြာခဏ သန့်စင်ပေးခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သည်။

အလားတူ အစားအသောက်နှင့် ပစ္စည်းများကို အိိမ်တိုင်ရာ ရောက်ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် လက်သန့် ဆေးရည်ကို အမြဲဆောင်ထား၍ ပစ္စည်းများ ပို့ဆောင်ချိန်တိုင်း၌ ၎င်းပစ္စည်းမကိုင်တွယ်မီနှင့် ကိုင် တွယ်ပြီးချိန်၊ ငွေများလက်ခံကိုင် တွယ်ပြီးချိန်တို့တွင် အသုံးပြုရန်၊ ဝယ်ယူသူနှင့် ပေးပို့သူကြား အနည်းဆုံး ခြောက်ပေအကွာတွင် သာနေခြင်း၊ ပေးပို့ရာတွင် ထားရှိရမည့်နေရာကို ဝယ်ယူသူနှင့် ညှိ နှိုင်း၍ ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားရန်၊

ဝယ်ယူသူအား အသိပေးပြီးမှသာ အစားအသောက်နှင့် ပစ္စည်း များထားရှိခြင်းတို့ကို လိုက်နာရ မည်ဖြစ်ကြောင်း မေလ ၄ ရက် ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထား သည်။

ယမင်း

7 Day News