ပင္စင္ခံစားပိုင္ခြင္႔ အေၾကာင္း

ေလ်ာ့ေ ပါ့ပင္စင္အသက္ ၅၅ ႏွစ္ျပည့္ၿပီး လုပ္သက္ ၂၀ ႏွစ္ေက်ာ္လၽွင္ ေသာ္လည္းေကာင္းအသက္ ၅၀ ႏွစ္ျပည့္ၿပီး လုပ္သက္ ၂၅ ႏွစ္ ေက်ာ္လၽွင္လည္းေကာင္း ခံစားခြင့္ရွိသည္။

ပင္စင္

ပင္စင္ဟူေသာစကားရပ္တြင္ ပင္စင္+လုပ္သက္ဆုေငြ ျဖစ္ပါသည္။

၁. သက္ျပည့္ပင္စင္ ဝန္ထမ္းသည္ အသက္ ၆၀ ျပည္ု႔သည့္ေန႔တြင္အၿငိမ္းစားယူရမည္ျဖစ္သည္။

အမ်ားဆုံးလုပ္သက္မွာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္မွ ၆၀ ထိ ျဖစိပါသည္။အၿငိမ္းစားယူရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ခြင့္ ၄ လ ခံစားခြင့္ရွိၿပီး ပၽွမ္းမၽွလစာ ခံစားရမည္။

( လစာႏွုန္းတိုးျမႇင့္သည့္အခ်ိန္တြင္ သီးသန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္အညီ ခံစားခြင့္ရွိသည္။)

၂. ႏွစ္ျပည့္ပင္စင္

အသက္ ၅၅ ႏွစ္ျပည့္ၿပီး လုပ္သက္ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္လၽွင္ ခံစားခြင့္ရွိသည္။

၃. ေလ်ာ့ေပါ့ပင္စင္

အသက္ ၅၅ ႏွစ္ျပည့္ၿပီး လုပ္သက္ ၂၀ ႏွစ္ေက်ာ္လၽွင္ ေသာ္လည္းေကာင္း အသက္ ၅၀ ႏွစ္ျပည့္ၿပီး လုပ္သက္ ၂၅ ႏွစ္ေက်ာ္လၽွင္လည္းေကာင္း ခံစားခြင့္ရွိသည္။

၄. နာမက်န္းပင္စင္

လုပ္သက္ ၁၀ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ မက်န္းမာ၍ တာဝန္ ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္နိုင္ျခင္းမရွိသည့္အခါ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေဆးအဖြဲ႕၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ခံစားခြင့္ရွိသည္။

၅. ေလ်ာ္ေၾကးပင္စင္

ရာထူးတစ္ခုကိုဖ်က္သိမ္းလိုက္သည့္အခါ အျခားရာထူးတစ္ခုသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားျခင္းမျပဳနိုင္လၽွင္ေသာ္လည္းေကာင္း

ယင္းဝန္ထမ္းမွ ေျပာင္းေရႊ႕တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ဆႏၵမျပဳလၽွင္ ေသာ္လည္းေကာင္း ခံစားခြင့္ရွိသည္။

၆.အထူးပင္စင္

တာဝန္ထမ္းေဆာင္မွုကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ ေရာဂါရရွိသည့္အခါတြင္ျဖစ္ေစ ထိခိုက္အနာတရ ျဖစ္သည့္အခါတြင္ျဖစ္ေစ

မသန္စြမ္းျဖစ္သည့္အခါတြင္ျဖစ္ေစ သတ္မွတ္ထားေသာေဆးအဖြဲ႕၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ခံစားခြင့္ရွိသည္။

၇. မိသားစုပင္စင္

ဝန္ထမ္းသည္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲျဖစ္ေစ၊အၿငိမ္းစားယူၿပီးေနာက္မွ ျဖစ္ေစကြယ္လြန္ခဲ့လၽွင္ က်န္ရစ္သူမိသားစုအတြက္သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ခံစားခြင့္ရွိသည္။

ပင္စင္အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသည့္ လုပ္သက္ ၁၀ ႏွစ္ မျပည့္ပါကလုပ္သက္ဆုေငြ တစ္မ်ိဳးတည္းကို ခံစားခြင့္ရွိသည္။လုပ္သက္ ၅ ႏွစ္ မျပည့္သည့္ကိစၥ

လုပ္သက္ႏွစ္×ေ နာက္ဆုံးထုတ္လစာ×၁၀၀%

လုပ္သက္ ၅ ႏွစ္ျပည့္ၿပီး ၁၀ ႏွစ္မျပည့္ေသးသည့္ကိစၥ

လုပ္သက္သစ္×ေနာက္ဆုံးထုတ္လစာ×၁၅၀

ပင္စင္အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသည့္လုပ္သက္ ၁၀ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ (သက္ျပည့္၊ နာမက်န္း၊ ေလ်ာ္ေၾကး)ပင္စင္ႏွင့္ ႏွစ္ျပည့္၊ ေလ်ာ့ေပါ့ ပင္စင္ တို႔၏ ပင္စင္လစာတြက္နည္း

လုပ္သက္ ႏွစ္×ေနာက္ဆုံးထုတ္လစာ×၁.၅%

လုပ္သက္ဆုေငြတြက္နည္း

လုပ္သက္ႏွစ္×ေနာက္ဆုံးထုတ္လစာ×၅၀%

မိသားစုပင္စင္ကို ေယဘူယ်အားျဖင့္

အၿငိမ္းစားကြယ္လြန္သည့္ေန ႔ရက္၏ ေနာက္ေန႔ရက္မွ ခံစားခြင့္ရွိသည္။ တရားဝင္ ဇနီး(သို႔) ခင္ပြန္းကြယ္လြန္သည္အထိ ခံစားခြင့္ရွိ။

အၿငိမ္းစားယူခ်ိန္၌ ရရွိသည့့္ပင္စင္လစာ၏ ၃/၄အျခားမိသားစုဝင္ ျဖစ္ပါက ဝန္ထမ္းကြယ္လြန္သည့္ေန႔ရက္မွစ၍ ၁၅ ႏွစ္အထိ ခံစားခြင့္ရွိသည္။

အၿငိမ္းစားယူခ်ိန္၌ ရရွိသည့္ပင္စင္လစာ၏ ၁/၂မိသားစုပင္စင္အတြက္ လုပ္သက္ဆုေငြ

၁ ႏွစ္ျပည့္ၿပီး ၅ ႏွစ္ေအာက္လုပ္သက္တစ္ႏွစ္အတြက္ ေနာက္ဆုံးထုတ္လစာ တစ္လစာႏွင့္ညီမၽွေသာ လုပ္သက္ဆုေငြ

၅ ႏွစ္ျပ ည့္ၿပီး ၁၀ ႏွစ္ ေအာက္ ေနာက္ဆုံးထုတ္လစာ၏ ၁၂ဆႏွင့္ညီမၽွေသာ လုပ္သက္ဆုေငြ

ရာထူးမွႏုတ္ထြက္သည့္ဝန္ထမ္း ဝန္ထမ္းအျဖစ္မွ ထုတ္ပစ္ျခင္းရာထူးမွထုတ္ပယ္ျခင္းခံရသည့္ဝန္ထမ္းတို႔သည္ ပင္စင္/လုပ္သက္ဆုေငြ ခံစားခြင့္မရွိပါ။

ပင္စင္စားသည္ ေထာင္က်ျခင္းခံရပါက ပင္စင္ခံစားခြင့္ကို ရပ္ဆိုင္းထားရမည္။လြတ္ေျမာက္လာပါက ျပန္လည္ခြင့္ျပဳ ေသာ္လည္းျပစ္ဒဏ္က် ကာလအတြက္ ပင္စင္လစာ ခြင့္မျပဳ။

ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳထားသည့္ ႏွုန္းထားအတိုင္းတစ္လုံးတစ္ခဲတည္း ပင္စင္အျဖစ္ လဲလွယ္ခြင့္ရွိ။

ပင္စင္ႏွင့္ လုပ္သက္ဆုေငြတြက္နည္းကို ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏

သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ျပင္ဆင္ျခင္းျပဳနိုင္သည္။

စာရင္းစစ္ မွတ္စုမ်ား

ေဖေအာင္

Unicode

လျော့ေ ပါ့ပင်စင်အသက် ၅၅ နှစ်ပြည့်ပြီး လုပ်သက် ၂၀ နှစ်ကျော်လျှင် သော်လည်းကောင်းအသက် ၅၀ နှစ်ပြည့်ပြီး လုပ်သက် ၂၅ နှစ် ကျော်လျှင်လည်းကောင်း ခံစားခွင့်ရှိသည်။

ပင်စင်

ပင်စင်ဟူသောစကားရပ်တွင် ပင်စင်+လုပ်သက်ဆုငွေ ဖြစ်ပါသည်။

၁. သက်ပြည့်ပင်စင် ဝန်ထမ်းသည် အသက် ၆၀ ပြည်ု့သည့်နေ့တွင်အငြိမ်းစားယူရမည်ဖြစ်သည်။

အများဆုံးလုပ်သက်မှာ အသက် ၁၈ နှစ်မှ ၆၀ ထိ ဖြစိပါသည်။အငြိမ်းစားယူရန် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခွင့် ၄ လ ခံစားခွင့်ရှိပြီး ပျှမ်းမျှလစာ ခံစားရမည်။

( လစာနှုန်းတိုးမြှင့်သည့်အချိန်တွင် သီးသန့်ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ ခံစားခွင့်ရှိသည်။)

၂. နှစ်ပြည့်ပင်စင်

အသက် ၅၅ နှစ်ပြည့်ပြီး လုပ်သက်နှစ် ၃၀ ပြည့်လျှင် ခံစားခွင့်ရှိသည်။

၃. လျော့ပေါ့ပင်စင်

အသက် ၅၅ နှစ်ပြည့်ပြီး လုပ်သက် ၂၀ နှစ်ကျော်လျှင် သော်လည်းကောင်း အသက် ၅၀ နှစ်ပြည့်ပြီး လုပ်သက် ၂၅ နှစ်ကျော်လျှင်လည်းကောင်း ခံစားခွင့်ရှိသည်။

၄. နာမကျန်းပင်စင်

လုပ်သက် ၁၀ နှစ်နှင့်အထက် မကျန်းမာ၍ တာဝန် ဆက်လက်ထမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသည့်အခါ သတ်မှတ်ထားသည့် ဆေးအဖွဲ့၏ ထောက်ခံချက်ဖြင့် ခံစားခွင့်ရှိသည်။

၅. လျော်ကြေးပင်စင်

ရာထူးတစ်ခုကိုဖျက်သိမ်းလိုက်သည့်အခါ အခြားရာထူးတစ်ခုသို့ ပြောင်းရွှေ့နေရာချထားခြင်းမပြုနိုင်လျှင်သော်လည်းကောင်း

ယင်းဝန်ထမ်းမှ ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်ဆန္ဒမပြုလျှင် သော်လည်းကောင်း ခံစားခွင့်ရှိသည်။

၆.အထူးပင်စင်

တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုကိုအကြောင်းပြု၍ ရောဂါရရှိသည့်အခါတွင်ဖြစ်စေ ထိခိုက်အနာတရ ဖြစ်သည့်အခါတွင်ဖြစ်စေ

မသန်စွမ်းဖြစ်သည့်အခါတွင်ဖြစ်စေ သတ်မှတ်ထားသောဆေးအဖွဲ့၏ ထောက်ခံချက်ဖြင့် ခံစားခွင့်ရှိသည်။

၇. မိသားစုပင်စင်

ဝန်ထမ်းသည် တာဝန်ထမ်းဆောင်ဆဲဖြစ်စေ၊အငြိမ်းစားယူပြီးနောက်မှ ဖြစ်စေကွယ်လွန်ခဲ့လျှင် ကျန်ရစ်သူမိသားစုအတွက်သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ခံစားခွင့်ရှိသည်။

ပင်စင်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသည့် လုပ်သက် ၁၀ နှစ် မပြည့်ပါကလုပ်သက်ဆုငွေ တစ်မျိုးတည်းကို ခံစားခွင့်ရှိသည်။လုပ်သက် ၅ နှစ် မပြည့်သည့်ကိစ္စ

လုပ်သက်နှစ်×ေ နာက်ဆုံးထုတ်လစာ×၁၀၀%

လုပ်သက် ၅ နှစ်ပြည့်ပြီး ၁၀ နှစ်မပြည့်သေးသည့်ကိစ္စ

လုပ်သက်သစ်×နောက်ဆုံးထုတ်လစာ×၁၅၀

ပင်စင်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသည့်လုပ်သက် ၁၀ နှစ်နှင့်အထက် (သက်ပြည့်၊ နာမကျန်း၊ လျော်ကြေး)ပင်စင်နှင့် နှစ်ပြည့်၊ လျော့ပေါ့ ပင်စင် တို့၏ ပင်စင်လစာတွက်နည်း

လုပ်သက် နှစ်×နောက်ဆုံးထုတ်လစာ×၁.၅%

လုပ်သက်ဆုငွေတွက်နည်း

လုပ်သက်နှစ်×နောက်ဆုံးထုတ်လစာ×၅၀%

မိသားစုပင်စင်ကို ယေဘူယျအားဖြင့်

အငြိမ်းစားကွယ်လွန်သည့်နေ ့ရက်၏ နောက်နေ့ရက်မှ ခံစားခွင့်ရှိသည်။ တရားဝင် ဇနီး(သို့) ခင်ပွန်းကွယ်လွန်သည်အထိ ခံစားခွင့်ရှိ။

အငြိမ်းစားယူချိန်၌ ရရှိသည့့်ပင်စင်လစာ၏ ၃/၄အခြားမိသားစုဝင် ဖြစ်ပါက ဝန်ထမ်းကွယ်လွန်သည့်နေ့ရက်မှစ၍ ၁၅ နှစ်အထိ ခံစားခွင့်ရှိသည်။

အငြိမ်းစားယူချိန်၌ ရရှိသည့်ပင်စင်လစာ၏ ၁/၂မိသားစုပင်စင်အတွက် လုပ်သက်ဆုငွေ

၁ နှစ်ပြည့်ပြီး ၅ နှစ်အောက်လုပ်သက်တစ်နှစ်အတွက် နောက်ဆုံးထုတ်လစာ တစ်လစာနှင့်ညီမျှသော လုပ်သက်ဆုငွေ

၅ နှစ်ပြ ည့်ပြီး ၁၀ နှစ် အောက် နောက်ဆုံးထုတ်လစာ၏ ၁၂ဆနှင့်ညီမျှသော လုပ်သက်ဆုငွေ

ရာထူးမှနုတ်ထွက်သည့်ဝန်ထမ်း ဝန်ထမ်းအဖြစ်မှ ထုတ်ပစ်ခြင်းရာထူးမှထုတ်ပယ်ခြင်းခံရသည့်ဝန်ထမ်းတို့သည် ပင်စင်/လုပ်သက်ဆုငွေ ခံစားခွင့်မရှိပါ။

ပင်စင်စားသည် ထောင်ကျခြင်းခံရပါက ပင်စင်ခံစားခွင့်ကို ရပ်ဆိုင်းထားရမည်။လွတ်မြောက်လာပါက ပြန်လည်ခွင့်ပြု သော်လည်းပြစ်ဒဏ်ကျ ကာလအတွက် ပင်စင်လစာ ခွင့်မပြု။

ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက သတ်မှတ်ခွင့်ပြုထားသည့် နှုန်းထားအတိုင်းတစ်လုံးတစ်ခဲတည်း ပင်စင်အဖြစ် လဲလှယ်ခွင့်ရှိ။

ပင်စင်နှင့် လုပ်သက်ဆုငွေတွက်နည်းကို ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏

သဘောတူညီချက်ဖြင့် အမိန့်ထုတ်ပြန်ခြင်း၊ပြင်ဆင်ခြင်းပြုနိုင်သည်။

စာရင်းစစ် မှတ်စုများ

ဖေအောင်