ကြာရွင္းျပတ္္စဲျခင္းႏွင့္ ပစၥည္းခြဲေဝျခင္းဆိုင္ရာ သိမွတ္္ဖြယ္

လက္ထပ္ထိိမ္းျမားျခင္း၊ကြာရွင္းျခင္းႏွင့္ ပစၥည္းခြဲေဝျခင္းအေၾကာင္း… အပိုိင္း(၃)

​ ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာ လင္မယားတိုိ႔သည္ ပစၥည္းခန္း၌ အတူပိုိင္ဆိုင္သူမ်ားျဖစ္ၾကေသာ္လည္း လင္ခန္း၊ မယားခန္း မျပတ္စဲဘဲ တည္ျမဲေနစဥ္ကာလအတြင္း လင္ကျဖစ္ေစ၊မယားကျဖစ္ေစ ပစၥည္းခြဲေဝေပးေစလိုမွု မစြဲဆိုနိုင္ပါ။

ထို႔​ေၾကာင့္ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာဝင္ လင္ႏွင့္မယားတို႔သည္ ေမာင္ႏွံပိုင္ပစၥည္းကို အတူပိုင္ဆိုင္သူမ်ား ျဖစ္၍ ႏွစ္ဦးပိုင္ ပစၥည္းမ်ားကို ႏွစ္ဦးသေဘာတူညီခ်က္ ရလၽွင္ လႊဲေျပာင္း၊ ေရာင္းခ်၊ေပါင္ႏွံ ၊ေပးကမ္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္နိုင္ေသာ္လည္း လင္ျဖစ္ေစ၊ မယားျဖစ္ေစ တစ္ဦးဦး၏ သေဘာတူညီမွု မရလၽွင္ ႏွစ္ဦးပိုင္ ပစၥည္းကို ေရာင္းခ်၊ ေပါင္ႏွံ ၊ လႊဲေျပာင္းခြင့္ မရွိပါ။သို႔ရာတြင္ လင္မယားႏွစ္ဦးပိုင္ ပစၥည္းမွ မိမိ၏ အက်ိဳးခံစားခြင့္ကို ျပဳလိုရာ ျပဳခြင့္ရွိ ေၾကာင္း ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ ဆႏၵကို အထင္အရွား မဟုတ္ ေသာ္လည္း အဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္သည့္ သေဘာတူ ညီခ်က္ ရရွိလၽွင္ကား ႏွစ္ဦးပိုင္ပစၥည္းကို လႊဲေျပာင္း ေရာင္းခ်ခြင့္ရွိေၾကာင္း ၁၉၅၃ ၊ မတစ ၊လႊတ္ေတာ္ ၃၂၂၊ မအုန္းၾကည္ႏွင့္ ေဒၚႏွင္းႏြယ္ အမွုတြင္ စီရင္ ထုံးဖြဲ႕ထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။

အဆိုပါစီရင္ထုံးအား အင္ေအဗြီအာ ခ်စ္တီး ကုန္တိုက္ ႏွင့္ ေမာင္သံဒိုင္ စီရင္ထုံးျဖင့္ ​ပယ္ဖ်က္ခဲ့ၿပီး လင္ႏွင့္ မယား ႏွစ္ဦးပိုင္ပစၥည္းကို လင္ျဖစ္ေစ၊မယား ျဖစ္ေစ တစ္ဦး၏ သေဘာတူညီမွု မရရွိဘဲ လႊဲေျပာင္း၊ ေရာင္းခ်၊ ေပးကမ္းလၽွင္ စာခ်ဳပ္တစ္ခုလုံး ပ်က္ျပယ္ ျခင္းမရွိ ၊ လႊဲေျပာင္းသည့္ပစၥည္းတြင္ လႊဲေျပာင္းသူ၏ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရွိသည့္အစု အတြက္သာ အတည္ ျဖစ္ၿပီး သေဘာမတူသူ၏ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ အတြက္မူ အတည္မျဖစ္ ဟူ၍ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

အစၥလာမ္္ တရားဥပေဒအရမူ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ သည္ အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီးသူျဖစ္ေစ ၊ အိမ္ေထာင္မျပဳရ ေသးသူ ျဖစ္ေစ၊ အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ ႏွင့္ အျခား ပစၥည္း ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ အျပည့္အဝရွိသည္။သူမပိုင္ဆိုင္ ေသာပစၥည္းကိုလည္းအိမ္ေထာင္ျပဳၿပီးသူ ျဖစ္ေစကာမူ ၎၏ သေဘာဆႏၵအတိုင္း လြတ္လပ္ စြာ ေရာင္းခ်၊ ငွားရမ္း၊ေပးကမ္း လႊဲေျပာင္းျခင္းကို ျပဳလုပ္ခြင့္ ရွိသည္။ ထိမ္းျမားသည့္ အခါက အမ်ိဳးသားက အမ်ိဳးသမီးကို ခန္းဝင္ပစၥည္းအျဖစ္ “မဟာရ္” မည္ေရြ႕ မည္မၽွ ေပးမည္ဟူေသာပဋိညာဥ္ စည္းကမ္းခ်က္အရ လင္ျဖစ္သူက မယားအား မဟာရ္အျဖစ္ေပးလိုက္ေသာ ပစၥည္းတြင္လည္း မယားတစ္ဦးတည္းအပိုင္ ျဖစ္ၿပီး ထိုပစၥည္းအေပၚတြင္လည္း ၎သေဘာဆႏၵအတိုင္းစီမံ နိုင္သည္။

မြတ္စလင္အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတို႔သည္ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ လိုက္ၾကသည့္ တိုင္ေအာင္ မိမိတို႔၏ မူလလြတ္လပ္ေသာ ဥပေဒေရးရာအရ လြတ္လပ္စြာ ပဋိညာဥ္ ျပဳနိုင္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ရွိၾကသည္။

ခရစ္ယာန္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတို႔သည္လည္း လက္ထပ္လိုက္ၾကသည့္တိုင္ေအာင္ မိမိတို႔၏ မူလလြတ္လပ္ေသာ ဥပေဒေရးရာ အေျခအေနမွာ တစ္စုံတစ္ရာ ေျပာင္းလဲသြားျခင္း မရွိပါ။အမ်ိဳးသမိီး သည္ အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီးသူ ျဖစ္ေစကာမူ သူမပိုင္ဆိုင္ ေသာ ပစၥည္းကို သူမ၏သေဘာဆႏၵအတိုင္း လြတ္လပ္စြာ ေရာင္း၊ ေပါင္၊ ငွားရမ္း ၊ေပးကမ္းျခင္း ျပဳကာ လႊဲေျပာင္း နိုင္သည္။ထို႔ျပင္ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပစၥည္းမ်ားအက္ဥပေဒႏွင့္ အညီ မယားျဖစ္သူသည္ ၎ကိုယ္တိုင္ လုပ္ကိုင္သည့္ မည္သည့္ အလုပ္အကိုင္၊အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း သို႔မဟုတ္ ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းမွ ရရွိေသာ လစာႏွင့္ ဝင္ေငြတို႔သည္ သူမ၏သီးျခားပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသည္။

ဟိႏၵဴ ဓေလ့ထုူံတမ္းဥပေဒ၏ထူးျခားခ်က္မွာ ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မိသားစု ပူးတြဲ ပိုင္တိုင္သည့္ စနစ္ျဖစ္သည္။ပူးတြဲပိုင္ပစၥည္းမ်ား တြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ သားေယာက္်ားမ်ားက အဆင့္ဆင့္ အေမြဆက္ခံလာေသာ ဘိုးေဘးပိုင္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ယင္းပစၥည္းမ်ား၏ ကူညီပံ့ပိုးမွုျဖင့္ ရရွိေသာ ပစၥည္း မ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

ဓမၼသတ္မ်ားတြင္ လင္ႏွင့္မယား ကြာရွင္းျပတ္စဲသည့္ အမ်ိဳးအစားကို စိတ္တူကြာျခင္း ၊ အျပစ္ႏွင့္ကြာျခင္း ႏွင့္ အျပစ္မဲ့တဖက္သတ္ကြာျခင္း ဟု ခြဲျခားထားၿပီး အိမ္ေထာင္ဖက္အမ်ိဳးအစားအလိုက္ မည္သို႔ကြာက မည္သို႔ခြဲေဝယူရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ထား သည္။အိမ္ေထာင္ဖက္အမ်ိဳးအစားတြင္….

၁။ငယ္လင္ငယ္မယား

၂။အိိမ္ေထာင္ႀကီးလင္မယား

၃။အိမ္ေထာင္ႀကီးႏွင့္ အပ်ိဳ သို႔မဟုတ္ လူပ်ိဳ လင္မယား ဟူ၍

သုံးမ်ိဳးရွိေသာ္လည္း အိမ္ေထာင္ႀကီးႏွင့္ အပ်ိဳ သို႔ိမဟုတ္ လူပ်ိဳလင္မယားကိုိ ပစၥည္းခြဲေဝရာတြင္ ငယ္လင္ငယ္မယားႏွင့္မျခား သေဘာထားရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာ့ဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒအရ လင္ခန္း၊မယားခန္း ျပတ္စဲရန္ အဓိကအေၾကာင္းရင္း (၃) မ်ိဳးရွိသည္။၎တို႔မွာ-

၁။ ႏွစ္ဦးသေဘာတူကြာရွင္းျခင္း၊

၂။ လင္ျဖစ္သူရဟန္းျပဳျခင္း ႏွင့္္

၃။ အိမ္ေထာင္ေရးျပစ္မွုေၾကာင့္ ကြာရွင္းျခင္းတို႔ပင္ ျဖစ္သည္။

၁။ႏွစ္ဦးသေဘာတူကြာရွင္းျခင္း

လင္ႏွင့္မယားတို႔ ႏွစ္ဦးသေဘာတူညီလၽွင္ အခ်ိန္မေရြး ကြာရွင္းနိုင္သည္။ႏွစ္ဦးသေဘာတူ ကြာရွင္း၍ လင္ခန္းမယားခန္းျပတ္ရန္အတြက္ ပစၥည္းခြဲေဝရာတြင္ အိမ္ေထာင္ေရးျပစ္မွုေၾကာင့္ ကြာရွင္းရာတြင္ အေျချပဳသည့္ ပစၥည္းခြဲေဝေရးကို အသုံးမျပဳပဲ ႏွစ္ဦး သေဘာတူ ကြာရွင္းရာတြင္ အေျချပဳသည့္ ပစၥည္း ခြဲေဝနည္းအတိုင္းငယ္လင္ငယ္မယား သို႔မဟုတ္ အိမ္ေထာင္ႀကီးႏွင့္ အပ်ိဳ၊ လူပ်ိဳလင္မယားသည္ ႏွစ္ဦးသေဘာတူကြာရွင္းၾကလၽွင္ ႏွစ္ပါးစုံ ပစၥည္းကို အညီအမၽွ ခြဲေဝယူၾကရသည္။ပါရင္းႏွင့္ အေမြရ လက္ထက္ပြား ပစၥည္းတြင္မူ နိႆယ(ေထာက္ပံ့သူ) က သုံးပုံႏွစ္ပုံႏွင့္ နိႆိတ (မွီခိုသူ)က သုံးပုံတစ္ပုံ ခြဲေဝ ရရွိသည္။

အိမ္ေထာင္ႀကီးမ်ားအခ်င္းခ်င္း ႏွစ္ဦးသေဘာတူ ကြာရွင္းလၽွင္ အထက္ပါပစၥည္းကို ပါလာသူကရသည္။ပါရင္းႏွင့္အေမြရလက္ထက္ပြားတြင္ နိႆယ က သုံးပုံႏွစ္ပုံ၊ နိႆိတက သုံးပုံတစ္ပုံ ခြဲေဝရရွိသည္။ခန္းဝင္၊ ႏွစ္ပါးစုံႏွင့္ သာမာန္လက္ထက္ပြား ပစၥည္းမ်ားတြင္ အညီအမၽွခြဲေဝရရွိၾကသည္။

လင္မယားႏွစ္ဦးႏွင့္္ သက္ဆိုင္သည့္ ေႂကြးရွိလၽွင္ လည္း ရပိုင္ခြင့္ အခ်ိဳးအစားအတိုင္း ေပးဆပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

၂။ လင္ျဖစ္သူရဟန္းျပဳျခင္း

လူတစ္ေယာက္ ရဟန္းျပဳလၽွင္ ၎၏မယားႏွင့္ လင္ခန္း မယားခန္း ျပတ္စဲသည္ဆိုသည့္ အခ်က္မွာ ယခုအခါတြင္ အတည္ျဖစ္ေနသည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနေသာ္လည္း ေရွးအခါက ဤျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္၍၁၈၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ “၂ယူဘီအာ၊၅၄၊ေမာင္ပြဲ ႏွင့္ ေမာင္ျမတ္သာ” အမွု၌ “လူတစ္ေယာက္ ရဟန္းျပဳလၽွင္ လူအျဖစ္ႏွင့္ ၎ပိုင္ဆိုင္ခဲ့သည့္ ပစၥည္းရပ္မ်ား၌ ပိုင္ထိုက္ခြင့္ တစ္စုံတစ္ရာ မရွိေတာ့ေပ” ဟူေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ သည္ စီရင္ထုံးမ်ားတြင္ ထင္ရွားေသာ စီရင္ထုံးတစ္ခု ျဖစ္သည္။

၎စီရင္ထုံးကဲ့သို႔ပင္ “မညြန္႔စိန္ ႏွင့္ ေမာင္ခ်မ္းၿမ ၊ ၁၁ အယ္ဘီအာ ၁၂၄” အမွုတြင္လည္း “လူတစ္ေယာက္ သည္ ရဟန္းျပဳလၽွင္ ရဟန္းမျပဳမီက ေဆြခန္းမ်ိဳးခန္း အဆက္အသြယ္မ်ား လုံးဝ ျပတ္စဲသည္”ဟူ၍ စီရင္ ထုံးဖြဲ႕ထားသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

ရဟန္းျပဳသည္ဟု ဆိုိရာ၌လည္း ရက္အပိုင္းအျခားမၽွ ရဟန္းျပဳ​​ျခင္း ၊ဒုလႅဘရဟန္း ျပဳျခင္းမ်ိဳးႏွင့္ မသက္ ဆိုင္ပဲ လူ႔ေလာကကိုစြန္႔ခြာရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ၂၂၇ပါးေသာ သိကၡာပုဒ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းကာ ဝိနည္းေတာ္ႏွင့္အညီ ေနထိုင္လၽွက္ရဟန္းျပဳျခင္းကို ဆိုလိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လင္ေယာက္်ားရဟန္းေဘာင္သို႔ ကူးေျပာင္း သြားလၽွင္ လင္ခန္းမယားခန္း ျပတ္စဲရန္အတြက္ လင္ရဟန္း ျပဳၿပီိးေနာက္ (၇)ရက္လြန္မွ ေနာက္ အိမ္ေထာင္ ျပဳနိုင္ ေၾကာင္း မႏုက်ယ္ ဓမၼသတ္ ပဥၥမတြဲ အခန္း ၁၇၌ ေဖာ္ၿပ ထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

၃။ အိမ္ေထာင္ေရးျပစ္မွုေၾကာင့္ ကြာရွင္းျခင္း

အိမ္ေထာင္ေရးျပစ္မွုတြင္ “သာမန္အိမ္ေထာင္ေရးျပစ္မွု” ႏွင့္ “ႀကီးေလးေသာအိမ္ေထာင္ေရးျပစ္မွု”ဟူ၍ႏွစ္မ်ိဳး ရွိသည္။သာမန္အိမ္ေထာင္ေရး ျပစ္မွုႏွင့္ ႀကီးေလးေသာ အိမ္ေထာင္ေရးျပစ္မွုဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စား ခြဲျခားရျခင္းမွာ လင္မယားကြာရွင္းလို၍ ပစၥည္းခြဲလၽွင္ က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မွုကို အေျချပဳ၍ ခြဲေဝရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

သာမန္အိိမ္ေထာင္ေရးျပစ္မွုတြင္္-

(က) ရက္စက္မွု

(ခ ) လင္၏ေဖာက္ျပန္မွု

(ဂ ) ဒုတိယမယားယူမွု

(ဃ) စြန္႔ပစ္မွု ႏွင့္

(င ) လီဆယ္မွု ဟူ၍ (၅)မ်ိဳးရွိသည္။

ႀကီးေလးေသာအိမ္ေထာင္ေရးျပစ္မွုတြင္-

(က) မယား၏ေဖာက္ျပန္မွု

(ခ ) ႀကီးေလးေသာရက္စက္မွု ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စား ရွိသည္။

ရက္စက္မွုဆိုသည္မွာ ကိုယ္ခႏၶာေသာ္လည္းေကာင္း ၊က်န္းမာေရးေသာ္လည္းေကာင္း ၊ အသက္ကိုေသာ္ လည္းေကာင္း အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစလိမ့္မည္ဟု စိုးရိမ္မကင္း ျဖစ္ေစမည့္ ျပဳမူခ်က္ကိုဆိုလိုသည္။ရက္စက္မွုသည္ တကယ္တမ္း ဒဏ္ရာ အနာတရ ရေအာင္ ျပဳမွုအေပၚတြင္သာ တည္သည္မဟုတ္ေခ်။က်ဴးလြန္သူ၏ စိတ္ေနသေဘာထား ေပၚ၌လည္း တည္ေနေပသည္။အနာတရ ျဖစ္ေစသည့္ လက္ေရာက္ က်ဴးလြန္မွုမ်ားကို ဆက္တိုက္ က်ဴးလြန္ ေနပါက ထိုသူသည္ ဒဏ္ရာမ်ားကို ၎ႏွင့္ မဆိုင္ သလို အလ်ဥ္း ဂ႐ုမျပဳဘဲ ေနသည္ဟု​ ေကာက္ယူ ရေပမည္။သို႔ရာတြင္ လက္ေရာက္မွုသည္ တစ္ႀကိမ္ တစ္ခါ က်ဳးလြန္သည့္ ရက္စက္မွုဟု ယူဆပါက က်ဳးလြန္သူ သည္ ဒဏ္ရာမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရွု႔ေနသည္ သို႔မဟုတ္ ေက်နပ္ ႏွစ္သက္ ေနသည္ဟု ယူဆရမည္။အေသးအဖြဲ ရန္ျဖစ္မွုမ်ား သည္ ရက္စက္မွုမမည္ေပ။လင္ျဖစ္သူ သည္ မယားအား ရက္စက္မွု က်ဳးလြန္ လၽွင္ တစ္ႀကိမ္ တစ္ခါပင္ျဖစ္ေစ၊မယားျဖစ္သူ၌ ကြာရွင္းခြင့္ ရသည္။ထိုအမွု မ်ိဳး၌ လင္မယား ႏွစ္ဦး သေဘာတူ ကြာရွင္း သကဲ့သို႔ ပစၥည္းခြဲေဝၾကရသည္။

လင္သည္ မိမိဇနီးမဟုတ္သည့္ မိန္းမတစ္ေယာက္ႏွင့္ ကာမဂုဏ္ က်ဳးလြန္မွုကို လင္၏ေဖာက္ျပန္မွု ဟုေခၚသည္။လင္ျဖစ္သူသည္ ပထမ မယား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ဒုတိယ မယားယူလၽွင္ ပထမ မယား၌ ကြာရွင္းခြင့္ရသည္။လင္က မယားအား လည္းေကာင္း ၊ မယားက လင္အား လည္း ေကာင္း အခ်ိန္ကာလ အပိုင္းအျခား အေလ်ာက္ အဆက္ အသြယ္မျပဳဘဲ စြန္႔ပစ္ထားၿပီး ေထာက္ပံ့ျခင္း မျပဳလၽွင္ သို႔မဟုတ္ တစ္စုံတစ္ရာ အဆက္အသြယ္ မျပဳ႐ုံမၽွျဖင့္ ထိမ္းျမားျခင္းသည္ မပ်က္ျပယ္ေပ။

ထိုိသို႔သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္ကာလအတြင္း စြန္႔ပစ္ျခင္း ခံရသူက ထိမ္းျမားမွုကို ပ်က္ျပယ္လိုပါက ပ်က္ျပယ္နိုင္ခြင့္ ရနိုင္ေသာ အခြင့္အေရးမၽွသာရျခင္း ျဖစ္သည္။စြန္႔ပစ္ျခင္း ခံရသူက လင္ခန္းမယားခန္း ျပတ္စဲလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ မရွိလၽွင္ သို႔မဟုတ္ စြန္႔ပစ္ျခင္း ခံရသူက ကြာရွင္းလိုေသာ အျပဳအမူကို ေဖာ္ျပျခင္းမရွိလၽွင္ လင္ခန္းမယားခန္း မျပတ္စဲေပ။

လီီဆယ္မွုဆိုသည္မွာ သားႀကီးမယားႀကီး ရွိလၽွက္ႏွင့္ လူပ်ိဳပါဟူ၍လည္းေကာင္း ၊ ကြာရွင္းၿပီးၿပီဟူ၍ လည္းေကာင္း အျဖစ္အပ်က္ အမွန္ကို ဖုံးကြယ္၍ လိမ္လည္ေျပာဆိုၿပီး ဒုတိယမယားယူလၽွင္ မယားျဖစ္သူ၌ ကြာရွင္းခြင့္ရသည္။

မယား၏ေဖာက္ျပန္မွုဆိုသည္မွာ မိမိိလင္ မဟုတ္သည့္ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ႏွင့္ ကာမဂုဏ္က်ဳးလြန္မွုကို မယား၏ေဖာက္ျပန္မွုဟု ေခၚဆိုသည္။မယားသည္ ထိုျပစ္မွုမ်ိဳး က်ဳးလြန္လၽွင္ လင္၌ ကြာရွင္းခြင့္ရွိေသာ္လည္း အကယ္၍ လင္ျဖစ္သူသည္ မယား၏ ျပစ္မွုကို သိလ်က္ႏွင့္ မယားႏွင့္အတူ အိပ္စက္လၽွင္ လင္သည္ မယားအား ထိုအျပစ္မွ ခြင့္လႊတ္သည္ဟု ဥပေဒက ေလးေလးနက္နက္ မွတ္ယူသည္။မယားျဖစ္သူေဖာက္ျပန္သည္ဆိုေသာ စြပ္စြဲခ်က္ကို လင္မယားကြာရွင္းမွု၌သာလၽွင္ စဥ္းစားနိုင္ေပသည္။မယားက ပစၥည္းခန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လင့္အေပၚ စြဲဆိုေသာ အမွုတြင္ ႐ုံးက ထည့္သြင္း မစဥ္းစား နိုင္ေခ်။

ႀကီးေလးေသာရက္စက္မွု ဟူသည္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမၽွ ရက္စက္မွုကို က်ဳးလြန္​ၿပိီး ထိုသို႔က်ဳးလြန္သူသည္ ေနာင္တရမည့္အစား ၎ကပင္ ကြာရွင္းရန္လိုလားလၽွင္ ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ထိုသို႔က်ဴးလြန္ျခင္းမွာ တစ္ဖက္သား အား ကြာရွင္းခြင့္ေတာင္းဆိုေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျပဳလုပ္လၽွင္ ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ထိုသူက်ဳးလြန္ခဲ့သျဖင့္ ရရွိေသာဒဏ္ရာမွာ အျပင္းအထန္နာက်င္ေစမွု ျဖစ္လၽွင္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ရက္စက္မွုသည္ ႀကီးေလးလာၿပီး ႀကီးေလးေသာရက္စက္မွု ျဖစ္လာသည္။ထိုသို႔ေသာ ႀကီးေလးသည့္ရက္စက္မွုျဖင့္ လင္မယား ကြာရွင္းရာတြင္ ျပစ္မွုက်ဴးလြန္သူသည္ ပါရင္းပစၥည္း အပါအဝင္ ႏွစ္ဦးပိုင္ပစၥည္းရွိ ၎၏အစုကိုပါ ဆုံးရွူံးျခင္း ခံရမည္ျဖစ္သည္။

အစၥလာမ္ တရားဥပေဒအရ ေအာက္ပါကြာရွင္းျခင္း အမ်ိဳးအစားမ်ားကို တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံထားသည္။၎တို႔မွာ-

၁။ လင္၏ဆႏၵအရကြာရွင္းျခင္း။

၂။ လင္၏လႊဲအပ္မွုေၾကာင့္ မယားကကြာရွင္းျခင္း။

၃။ ႏွစ္ဦးသေဘာတူကြာရွင္းျခင္း။

၄။ တရား႐ုံး၏ အမိန္႔၊ဒီကရီရယူကာကြာရွင္းျခင္း။

၅။ အစၥလာမ္ကိုစြန္႔လႊတ္သျဖင့္ လင္ခန္းမယားခန္းျပတ္စဲ ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

မြတ္စလင္အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္သည္ မိမိ၏ဇနီးကို တစ္စုံတစ္ရာအေၾကာင္းမျပပဲ အေၾကာင္းမဲ့ “တလာက္” ေပး ကြာရွင္းနိုင္သည္။ထိုအဏာအား မိမိ၏ဇနီးသို႔ လႊဲအပ္ၿပီးလည္း “တလာက္”ေပး ကြာရွင္းနိုင္သည္။

ခရစ္ယာန္မ်ားကြာရွင္းျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒမွာ ျမန္မာနိုင္ငံ လင္မယားကြာရွင္းျခင္း အက္ဥပေဒ အရ ျဖစ္သည္။

၁၉၅၅ ခုႏွစ္ ဟိႏၵဴ ထိမ္းျမားျခင္းဥပေဒအရ ဟိႏၵဴဓေလ့ထုံးတမ္းတြင္ မပါဝင္ေသာ မယားျဖစ္သူ တြင္ လုံေလာက္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားရွိ လၽွင္ ကြာရွင္းနိုင္ျခင္း ၊ ခင္ပြန္းႏွင့္ ခြဲေနထိုင္ျခင္း စသည့္အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိလာသည္ကိုေတြ႕ရွိ ရပါေၾကာင္း ဖတ္ရွူ႔မိသမၽွ ျပန္လည္ မၽွေဝလိုက္ ပါသည္။

{လက္ထပ္ထိိမ္းျမားျခင္း၊ကြာရွင္းျခင္းႏွင့္ပစၥည္းခြဲေဝျခင္းမွတ္စု(၃)}

Daw TinmoeKhaing(Pyay)

9.5.2020(Saturday) (9:55Pm)