သိမ္္းထားသင္႔သည္႔ အေရးေပၚ ဖုန္းနံပတ္ေလးမ်ား

အေရးႀကီးဖုုန္းနံပါတ္မ်ား သမၼတ႐ုံး 067-409077, 067-590009, 067-590008 အထူးစုံံစမ္းေရးဦးစီးဌာန NPT 067-431374, 067-431396,067-431383, 067-431399 မီးသတ္ဦးစီးဌာန NPT 067-420005,067- 420017 ျမန္မာနိုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ 067-412006, 067-412047, 067-412036 မီးသတ္ဦးစီးဌာန YGN 01-384420 မီးသတ္ဦးစီးဌာနခ်ဳပ္ 01-666912, 01-666913 ျမန္မာနိုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ 01-217502,01-217503 အက်ဥ္းဦးစီးဌာန 01-431414, 01-431420 မူး/ယစ္ ဖမ္းဆီးတပ္ဖြဲ႕ 01-412136 မွုခင္း (ဦးစီး႐ုံး) 01-412503 ယာဥ္ထိန္းရဲ တပ္ဖြဲ႕ 01-550126 ေငြေၾကးဆိုိင္ရာ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းေရး 01-412493 အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရး 01-430112~4 information Call Center 1212, 1876 အေရးေပၚကား – Yangon Ambulance 192 ၊ Traffic … Read more

ဂ်ာေအး ကဗ်ာေလး၏ ေလးနက္ေသာ အဓိိပၸါယ္

ဂ်ာေအး ကဗ်ာ၏ အဓိိပၸါယ္ မသိိေသးသူမ်ားအတြက္ အဖိုးတန္လြြန္းလို႔ မၽွေဝလိုက္ပါတယ္ ကေပါက္တိိ ကေပါက္ခ်ာ စာသားေတြနဲ႔ ဘယ္က စၿပီး ဘယ္ေတာ့ ဆုံးမယ္မွန္း မသိတဲ့ ဒီကဗ်ာေလးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ငယ္စဥ္ကတည္းက အလြတ္ရေနခဲ့ၾကတာေပမယ့္ အဓိပၸါယ္ သိသူ နည္းပါးဦးမွာပါ ဒီကဗ်ာကို ေၾကာင္ပမ္းဆရာေတာ္ႀကီးက ေရးဖြဲ႕ခဲ့ၿပီး ေရးသားခဲ့တဲ့ ခုႏွစ္နဲ႔ မူရင္း အဓိပၸါယ္ကို ေသခ်ာ မသိရပါဘူး.. ဒါေပမယ့္ ကံအေၾကာင္း တိုိက္ဆိုင္စြာ ကဗ်ာရဲ့ အဓိိပၸါယ္ကို ေလ့လာ မွတ္သားခဲ့ရတဲ့အတြက္ ေဝမၽွလိုက္ပါတယ္.. မုန႔္လုံးကိုိ စကၠဴကပ္ပါလို႔ – မုန႔္လုံးနဲ႔ တူတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တိုိ႔ရဲ့ ခႏၶာငါးပါး သကၠာယတရားေတြကို တဏွာ ဒိ႒ိေတြနဲ႔ စြဲကပ္ထားပါတယ္.. ၾကာကလပ္နဲ႔ ဆြြမ္းေတာ္တင္ – နတ္ခ်မ္းသာ ျဗဟၼာခ်မ္းသာေတြကို ရည္စူးၿပီး … Read more

သစ္စည္္၊တုံးေမာင္္း၊အုန္းေမာင္း ထြင္းနည္း

တုံးေမာင္ထြြင္းနည္း ေရွးမူမပ်က္္၊ တုံးေမာင္းႏွက္၊ ဘ၀ဂ္သို႔တိုင္ ၾကားေစေသာ္ သစ္စည္္- တုံးေမာင္္း- အုန္းေမာင္းဟု အမ်ိဳးမ်ိဳးေခၚေဝၚၾကပါသည္။ ထြင္းနည္းစနစ္္ တုံးေမာင္းကိုိ စနစ္တက် ထြင္းေဖာက္ရသည္။ သိုိ႔မွသာ အသံေကာင္းကို အေဝးေျပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထြြင္းနည္းမက်လၽွင္ အသံမေကာင္းေသာ တုံးေမာင္း-အအႀကီး အမ်ိဳးအစား ျဖစ္တတ္ပါသည္။ သို႔ိအတြက္ စနစ္တက် ျဖစ္ေစရန္ ေရွးဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက တုံးေမာင္းထြင္းနည္း ေဆာင္ပုဒ္တစ္ခုကိုိ ေရးစပ္၍ ထားေတာ္မူခဲ့ၾကပါသည္။ (( ၁ )) ထိိပ္၀တစ္ျပန္၊ အနားခ်န္၊ ေလးျပန္အလယ္ထား။ (( ၂ )) ထိပ္၀ ငါးခ်ိဳး၊ ပယ္ တစ္ခ်ိဳး၊ ေလးခ်ိဳး အနက္ထား။ (( ၃ )) ထိပ္၀ ေျခာက္ခ်ိဳး၊ ပယ္ ငါးခ်ိဳး၊ တစ္ခ်ိဳး ပါးစပ္ထား။ (( … Read more

စက္္ေရတြင္းတူးမည္္ ဆိုပါက မွတ္္သားရန္

စက္ေရတြြင္းတူးက မွတ္ထားၾက စက္ေရတြင္းတူရာ၌ ေရ-ရွိိ,မရွိ၊ ေရ-နည္း,ေရမ်ားခန္႔မွန္သိရွိနိုင္ပုံေလးကို ဗဟုသုတအေနျဖင့္ မၽွေဝေပးပါမည္။ ေရ-ရွိ/မရွိ ၁။ အရြက္အျမဲတမ္း ရွိေနတတ္ေသာ အုန္းႏွဲပင္၊မယ္ဇလီပင္၊ ျမက္ စသည့္အပင္မ်ားစိုိစိုေျပေၿပ လန္းလန္းဆန္းရွိေနပါက ထိုိေနရာတြင္ ေရရွိသည္ဟု မွတ္ယူနိုင္၍ ေဖာ္ျပပါလကၡဏာမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနပါက ေရ-မရွိိဟု ခန္႔မွန္း သိနိုင္ပါသည္။ ေရခ်ိဳ/ေရငန္ ၂။ အနီးအနားတြင္ရွိေသာ သစ္ပင္တို႔သည္ အပင္အမ်ိဳးအစားျခင္းတူပါလ်က္ အျခားေနရာရွိ သစ္ပင္မွ အရြက္တို႔ထက္္ အနာအဆာမ်ား၍ အစိုဓာတ္ေျခာက္ခန္းလ်င္ ေရငန္ဟု ခန္႔မွန္းနိုင္ၿပီး၊ သစ္ပင္မွ သစ္ရြက္မ်ား စိုေျပစိန္းလန္းေနပါက ေရခ်ိဳ-ဟု ခန္႔မွန္းသိရွိိနိုင္ပါသည္။ ေရတိိမ္/ေရနက္ ၃။ အနီးအနားတြင္ရွိေသာ သစ္ပင္တို႔သည္ အပင္ခ်င္းတူပါလ်က္ အဆစ္တိုေနသည္ကို ေတြ႕ရပါက ေရတိမ္-ေရနီးသည္ဟု ခန္႔မွန္းသိရွိနိုင္ပါသည္။ သစ္ပင္မွွ အဆစ္ရွည္ေနပါက ေရနက္- ေရေဝးေသာ သေဘာဟု ခန္႔မွန္းသိရွိနိုင္၏။ … Read more

ပထမေန႔ /ဒုတိိယေန႔ ထီေပါက္္စဥ္္ အစံု

ပထမေန႔ /ဒုတိိယေန႔ ေအာင္ဘာေလထီ ေပါက္ဂဏန္းမ်ား စုစညိးတင္ျပေပးလိုက္ပါသည္ ထီဖြင့္ပြဲ ဒုတိယေန႔ ဆုမဲမ်ား က်ပ္ (၁၀) သိန္းဆု (၁၆) ဆု ၁၀ သိန္း ဎ ၉၈၄၁၉၈ ၊၁၀ သိန္း ဈ ၄၈၂၉၆၃. ၊ ၁၀ သိန္း ရ ၃၈၆၄၇၉ ၊ ၁၀ သိန္း ဌ ၉၆၆၀၃၄ ၁၀ သိန္း ကဃ ၁၈၇၃၇၂ ၊ ၁၀ သိန္း ဓ ၇၀၁၃၃၄ ၊ ၁၀ သိန္း သ ၃၀၁၅၀၅ ၊ ၁၀ သိန္း ဇ ၇၄၄၄၅၀ ၁၀ သိန္း ဒ ၄၅၂၈၂၃ ၊ … Read more

သိိန္း၁၅၀၀၀ကံထူးရွင္ ႏွင္႔႔ က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀၀ဆုရွင္္

၁၅ႀကိမ္ေျမာက္သိိန္း၁၅၀၀၀ကံထူးရွင္မိိသားစု ထပ္တူဝမ္းသာပါသည္ခင္ဗ်ာ ဦးေအာင္ေနလ+ ေဒၚေဝေဝလင္္း ဆုလာဘ္ပိုင္+ထီမင္းထီးမင္ထီိဆိုင္္ ေနျပည္ေတာ္မွ မူရင္း Crd Zaw Minn Aung ၁-၅-၂၀၂၀ ၁၅ႀကိိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလ က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀၀ဆုႀကီး ကို ပဲခူးတိုင္း ကဝၿမိဳ႕မွ မနီလာႏြယ္ က ည ၅၅၈၀၀၄ အကၡရာ နံပါတ္ျဖင့္္ ေအာင္ဆုထူးပိုင္ ေလးေထာင့္ကန္္ -ပင္ရင္း ဆိုင္မွ ဆြတ္ခူးရယူသြားပါေၾကာင္း Ko Maung Tun Unicode ၁၅ကြိမ်မြောက်သိိန်း၁၅၀၀၀ကံထူးရှင်မိိသားစု ထပ်တူဝမ်းသာပါသည်ခင်ဗျာ ဦးအောင်နေလ+ ဒေါ်ဝေဝေလင််း ဆုလာဘ်ပိုင်+ထီမင်းထီးမင်ထီိဆိုင်် နေပြည်တော်မှ မူရင်း Crd Zaw Minn Aung ၁-၅-၂၀၂၀ ၁၅ကြိိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ ကျပ်သိန်း ၁၀၀၀၀ဆုကြီး ကို ပဲခူးတိုင်း ကဝမြို့မှ မနီလာနွယ် က … Read more

သက္္တမ္းလြန္ ယာဥ္လိုိင္စင္မ်ား ဆက္လက္အသံုးျပဳနိုင္္

သက္တမ္းလြြန္ ယာဥ္လိုင္စင္၊ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္လုပ္ငန္းလိုင္စင္‌မ်ား ျပသနာမရွိပါ COVID-19 အေရးေပၚကာလ ကညန႐ုံးမ်ား ႐ုံးပိိတ္ထားသျဖင့္ သက္တမ္းတိုးခြင့္မရရွိေသာ ယာဥ္လိုင္စင္၊ယာဥ္ေမာင္းလိုိင္စင္၊လုပ္ငန္းလိုင္စင္၊ ယာဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္လိုင္စင္မ်ား သက္တမ္းကုန္ဆုံး ေက်ာ္လြြန္ေနခဲ့သည္ရွိေသာ္ ျပသနာမရွိပါ ဆက္လက္အသုံးျပဳနိုင္ပါသည္။ ကညန႐ုံးမ်ားျပန္လည္ဖြြင့္ပါက သက္တမ္းတိုးနိုင္ၿပီး သက္တမ္းေက်ာ္လြန္သည့္အတြက္္ ဒဏ္ေၾကးမေပးေဆာင္ရပါ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လၽွက္ရွိိသည့္ စစ္ေဆးမွုမ်ားမွ သက္တမ္းလြန္ျခင္းအား ေမးျမန္းခဲ့သည္ရွိိေသာ္ ရွင္းလင္းေျပာျပျခင္းျဖင့္ အဆင္ေျပပါသည္ အေရးယူမည္မဟုုတ္ပါ။ ဒုရဲအုပ္ေဌးလြင္(ခ)ေနမ်ိဳးသူရ 30.4.2020 Unicode သက်တမ်းလွွန် ယာဉ်လိုင်စင်၊ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်လုပ်ငန်းလိုင်စင်‌များ ပြသနာမရှိပါ COVID-19 အရေးပေါ်ကာလ ကညနရုံးများ ရုံးပိိတ်ထားသဖြင့် သက်တမ်းတိုးခွင့်မရရှိသော ယာဉ်လိုင်စင်၊ယာဉ်မောင်းလိိုင်စင်၊လုပ်ငန်းလိုင်စင်၊ ယာဉ်နှင့်ပတ်သက်သည့်လိုင်စင်များ သက်တမ်းကုန်ဆုံး ကျော်လွွန်နေခဲ့သည်ရှိသော် ပြသနာမရှိပါ ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ကညနရုံးများပြန်လည်ဖွွင့်ပါက သက်တမ်းတိုးနိုင်ပြီး သက်တမ်းကျော်လွန်သည့်အတွက်် ဒဏ်ကြေးမပေးဆောင်ရပါ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျှက်ရှိိသည့် စစ်ဆေးမှုများမှ သက်တမ်းလွန်ခြင်းအား မေးမြန်းခဲ့သည်ရှိိသော် ရှင်းလင်းပြောပြခြင်းဖြင့် အဆင်ပြေပါသည် အရေးယူမည်မဟုုတ်ပါ။ ဒုရဲအုပ်ဌေးလွင်(ခ)နေမျိုးသူရ 30.4.2020

ေရွးေခာတ္္လူၾကီးတို႔႔ ၏ မိုးေခါင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိနိုင္သည္႔ နိမိိတ္အေဟာ

မိုးေခါင္မည္ကိုိသိေၾကာင္းနိမိတ္အေဟာ မိုးခါျဖစ္လ်က္ပု႐ြက္အမ်ိဳး ေရအိုးေအာက္၀င္ ျဖစ္ခဲ့ခ်င္မိုးလ်ွင္ေခါင္တတ္စြာ။ဖားသတၲဝါကား ကုန္းက်က္စား မိုးမ်ားေခါင္တတ္လွ။ ဖားျမည္သံပါး ျဖစ္ကုန္ျငား မိုးမ်ားသြယ္ေရွာင္ၾက ၊ငွက္္သိုက္ေျမနား ျပဳလာျငား မိုးမ်ား႐ြာဖူးပ။ ပုုစြန္ေရနား တြင္းကိုထား မိုးမ်ားေခါင္ေၾကာင္းျပ၊ေရသတၲဝါကုန္း ၊ကုန္းသတၲဝါေရ က်က္စားေလ မိုးေသြကြင္းမည္ပ။ မိုးရာသီ၌ပု႐ြက္ဆိိပ္တို႔သည္ ေရအိုးေအာက္(သို႔)ေရအိုးထဲ၀င္ေနသည္ကိုျမင္ပါက မိုးေခါင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းနိမိတ္တည္း။ ဖားသတၲဝါတိုိ႔သည္​ ကုန္း၌က်က္စားသြားလာေနသည္ကိုျမင္ပါက မိုးေခါင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းနိမိတ္တည္း။ မိုးရာသီအားေရာက္လာေသာ္လည္း ဖားသတၲဝါတို႔သည္္ ေအာ္ျမည္ျခင္းနည္းပါက မိုးေခါင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း နိိမိတ္တည္း။ သစ္ပင္တို႔၌တြဲေလာင္းခ်ိတ္ကာအိမ္ဖြဲ႕ေနတတ္္ေသာ စာကေလးငွက္တို႔၏အသိုက္တို႔သည္နိမ္​့ေသာသစ္သစ္ပင္္ တို႔၌သာအိမ္ဖြဲ႕၍ ေနပါကလည္းမိုးေခါင္မည္္ ျဖစ္ေၾကာင္းနိမိတ္တည္း။ ပုစြန္လံုး(ဂဏန္း)တို႔သည္ေရ၌သာေနၾကၿပီးတြင္း ထဲ၌မေနၾကပဲသြားလာေနၾကသည္ကုိျမင္ပါက မိုိးေခါင္မည္ျဖစ္္ေၾကာင္းနိမိတ္တည္း။ ေရေနသတၲဝါမ်ားသည္​ ကုန္း၌သာေနၾကၿပီးကုန္း ေနသတၲဝါမ်ားသည္ေရ၌ေနထိုင္ၾကသည္ကုိျမင္ ပါကမိုးေခါင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းနိမိတ္တည္း။ မိုး႐ြာသြန္းေနလ်ွင္လည္းတစ္နာရီအတြင္းျပန္လည္၍မိုးတိတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းေရွ႕ေျပးသေကၤတမ်ား ရွိေနေပေသးသည္။အလ်င္းသင္႔ပါကမ်ွေ၀ေပးပါရေစဗ်ာ။ ေဗဒင္ေဟာပံုက်မ္္း လင္းထင္ေက်ာ္္ Unicode မိုးခေါင်မည်ကိိုသိကြောင်းနိမိတ်အဟော မိုးခါဖြစ်လျက်ပုရွက်အမျိုး ရေအိုးအောက်ဝင် ဖြစ်ခဲ့ချင်မိုးလျှင်ခေါင်တတ်စွာ။ဖားသတ္တဝါကား ကုန်းကျက်စား မိုးများခေါင်တတ်လှ။ ဖားမြည်သံပါး ဖြစ်ကုန်ငြား မိုးများသွယ်ရှောင်ကြ … Read more

ဘြဲ႔႔၀တ္စံု ျဖစ္ေပၚလာပံုႏွင္႔႔ သမိုင္းေၾကာင္္း

ဘြဲဲ႕၀တ္စုံ သမိုင္း ဘြဲဲ႕ႏွင္းသဘင္ က်င္းပျခင္း၊ အခမ္းအနားတြင္ ဝတ္စုံဝတ္ဆင္ျခင္းကို ၁၂ ရာစုႏွင့္ ၁၃ ရာစု ေခတ္ကတည္းက စတင္ခဲ့သည္။ ထို္သို႔ ပြဲတက္ဝတ္စုံ အခမ္းအနားျဖင့္ စီစဥ္က်င္းပျခင္းအား တကၠသိုလ္မ်ားက စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ပညာတတ္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း ခံၾကရေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ တစ္သားတည္း ျဖစ္သည္ဆိုေသာ သေဘာကို ေဖာ္က်ဴးရန္အလို႔ငွာ တူညီဝတ္စုံကို ဝတ္ဆင္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္ဟုလည္း သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၃၂၁ ခုႏွစ္က ကိုိလံဘီယာ တကၠသိုိလ္သည္ ေဒါက္တာဘြဲ႕၊ သာမန္ဘြဲ႕ႏွင့္ လက္မွတ္မ်ားကို ဘြဲ႕ဝတ္စုံ ဝတ္ဆင္ၿပီး တက္ေရာက္ယူမွသာ ထုတ္ေပးရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားခဲ့သည္။ ၁၄ ရာစုလယ္ ေႏွာင္းပိုိင္းတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေကာလိပ္အဆင့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဘြဲ႕ယူအခမ္းအနား၌ ဝတ္ဆင္ေသာ ဝတ္စုံကိုိ … Read more

ေရွးေဟာင္္းျခေသၤ႕ရုပ္ပါးစပ္္ထဲက ျမက္္ ႏွင္႔ သူတို႔ေျပာေသာ အေဆာင္ေကာင္းဟူသည္္

အေဆာင္ေကာင္းဆိုိတာ ေရွးေဟာင္္းဘုရားေတြ ေရာက္တဲ႔အခါ ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ အနားက ျခေသၤ႕ရုပ္ထုေတြကို ေသခ်ာျကည့္ျကပါ ပါးစပ္ထဲ ျမတ္ပင္ ေပါက္ေနတာမ်ားေတြ႕ခဲ႔ရင္ အျမန္ နႈတ္ယူပါ အလြန္ကို အစြမ္းရွိပါတယ္ႏႈတ္မွာငံုျပီး စကားေျပာ ေျပာသမ်ွေအာင္ပါတယ္ ေနာက္တစ္ခုက ဘယ္ေညာင္ပင္ပဲျဖစ္ေစ ေညာင္ပင္ျကီးေအာက္္ ေညာင္ပင္အငယ္ေပါက္စေလး ေတြ႕တာနဲ႕အခ်ိန္ မဆိုင္းပါနဲ႕ ခ်က္ခ်င္းနႈတ္ယူပါ ဘုရားေညာင္ေရအိုးေရနဲ႕ေသြးျပီး ၾကည့္ရင္ အျမင္ဓာတ္ရပါတယ္ ေပါက္ပင္တစ္ပင္ရဲ႕ အေရွ႕ဘက္တည့္တည့္္ က်ီေပါင္းမ်ားေတြ႕ပါက အျမန္ ဖ်တ္ယူပါ မိမိေမြးေန႕တိုင္း ေသြးေသာက္ပါ ပီယ ေအာင္ပါတယ္ အိိမ္ေျမွာင္အျမီး ၂ခြ ပီယ သိဒၶိိ အိိမ္ေျမွာင္အျမီး ၂ခြ ရွိေသာအိမ္ဟာ လဘ္လာဘ အလြန္ပြင့္ပါတယ္ ဒါအျပင္ အဆိပ္ရွိသတၱဝါမ်ားလည္း မလာျကပါ ဖဲလည္းနိုင္ပါတယ္ ျပစ္ခ်က္တခုက ကိုယ့္စိတ္ကို ထိန္းရခက္တာပါပဲ အေဆာင္အေနနဲ႕ေဆာင္မယ္ဆိုပါက ပံ႔သကူ အေသကို အေျခာက္လွမ္း … Read more