အုပ္စုဖြဲ႔ ေရပက္က အေရးယူခံရနိင္္

ယခုႏွစ္္ သၾကၤၤန္ကာလ ေရပက္သူမ်ားအား သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုိင္ရာ ဥပေဒျဖင့္္ အေရးယူမည္္ မုံရြာ၊ ဧၿပီ ၁၂ ယခုႏွစ္ သၾကၤန္ကာလအတြင္း ေရပက္ကစားသူမ်ားအား သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒျဖင့္ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးလုံျခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။ ကိုဗ္စ္ ၁၉ ကာကြယ္ထိိန္းခ်ဳပ္ကာလတြင္း က်ေရာက္ေနေသာ ယခုႏွစ္ အတာသၾကၤန္တြ္င္ အုန္းလက္မ႑ပ္ထိုး‌၍‌ေရပက္ျခင္း၊ ရပ္ကြက္တြင္္း အေပ်ာ္ေရပက္ကစားျခင္းႏွင့္ အရက္ေသစာ ေသာက္စားမူးယစ္ကာ ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းမ်ား မလိုက္နာပါက ကိုဗစ္ ၁၉ ကာလ အေရးေပၚထုတ္ျပန္ထားသည့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန႔္ခြဲမွု ဥပေဒ ၃၀(က)ျဖင့္ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လုံျခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွုးႀကီး သန္းထြန္းေအာင္းက ေျပာသည္။ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန႔္ခြဲမွူ ဥပေဒ ၃၀(က)အရ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္္ ေထာင္ဒဏ္ ၁ ႏွစ္ေသာ္လည္းေကာင္း ဒဏ္ေငြေသာ္လည္းေကာင္း … Read more

ေရာဂါပိိုးေတြ႔ရွိသူ ၃၈ ဦးျဖစ္လာ

COVID-19 ေရာဂါ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္္ရွုမွုႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း (၁၂-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၂:၀၀) နာရီီ ၁။ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမွုဆိုိင္ရာဌာန (ရန္ကုန္) မွ (၁၁-၄-၂၀၂၀)ရက္ေန႔၊ ည ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမွုမ်ားအရ ေစာင့္ၾကည့္လူနာမ်ား၊ ေဆး႐ုံမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ေနရာမ်ား တြင္ အသြားအလာကန႔္သတ္၍ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရွုလ်က္ရွိသူမ်ား စုစုေပါင္း (၂၃၀) ဦး၏ ဓာတ္ခြဲ နမူနာမ်ားအား စစ္ေဆးခဲ့ရာ (ဇယား-၁) ၌ ေဖာ္ျပထားရွိေသာ လူနာ (၇) ဦးႏွင့္ (၁၁-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ည (၈:၀၀)နာရီသတင္းတြင္္ ေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္ေသာ လူနာ (၃)ဦး၊ စုစုုေပါင္း (၁၀)ဦး၏ ဓာတ္ခြဲ အေျဖတြင္ COVID-19 ေရာဂါပိုး ေတြ႕ရွိ (ေတြ႕ရွိ) ရၿပီး က်န္လူနာမ်ားႏွင့္ အသြားအလာကန႔္သတ္ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရွုမွုခံေနသူ (၂၂၀) ဦး၏ … Read more