ရိုိးရိုးဂီယာ၏ သိထားသင့္ေသာ ကလပ္္တို႔အေၾကာင္း

ရိုိးရိုးဂီယာေမာင္းသူမ်ား သိထားသင့္ေသာ ကလပ္ႏွင့္ ပတ္သက္သမၽွ အေၾကာင္းအရာ

အင္ဂ်င္ႏွင့္ ဂီယာေဘာက္စ္ ၾကားတြင္ရွိေသာ ကလပ္အံုသည္ အင္ဂ်င္ဖလိုင္း၀ွီးမွ လွည့္အားပါ၀ါကုိ ဂီယာေဘာက္စ္မွတစ္ဆင့္ Drive Wheel အထိေရာက္ေအာင္ ပုိ႔ေပးသည္။

ဂီယာေျပာင္းထုိးတုိင္း အင္ဂ်င္ ႏွင့္ ဂီယာေဘာက္စ္ကုိ အဆက္အသြယ္ ျဖတ္ေပးသည္။

ကလပ္ပလိတ္ျပားတြင္ ဖုိင္ဘာျပား (၂) ခ်ပ္ကုိ Revit ျဖင့္ ႐ိုက္ထား ၿပီး ဖုိက္ဘာျပား မ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္ ဖလိုင္း၀ွီး မ်က္ႏွာျပင္တို႔ၾကားတြင္ ပြတ္မႈအားျဖစ္ေပၚေစရန္ Pressure Plate ျပားက စပရိန္တြန္းအားျဖင့္ ဖိေပးထားသည္။

ယာဥ္ေမာင္းသူက ကလပ္ေျခနင္းတံကုိ နင္းလိုက္ပါက အေပၚကလပ္ဆံုမွ ဟိုိက္ေျဒာလစ္ဆီ(ဘရိတ္ဆီ)မ်ားသည္္ ေအာက္ကလပ္ ဆံုသို႔ဖိအားတစ္ခုျဖင့္ ေရာက္ရွိၿပီး ကလပ္ထုိးတံကုိတြန္းသည္။

ထိုးတံမွ ကလပ္ေဖာက္ကုိတြန္းသျဖင့္ ကလပ္ ေဖာက္ကလည္း ကလပ္ေဘာလ္ကုိ ဆက္တြန္းသည္။ကလပ္ေဘာလ္္ တြန္းအား သည္ ကလပ္ဖင္းဂါးမ်ားေပၚသို႔ သက္ေရာက္၍ စပရိန္ဖိအားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည္။

ထုိိအခါကလပ္ ပလိတ္ျပားသည္ ဖရီးျဖစ္သြားၿပီး အင္ဂ်င္ႏွင့္ ဂီယာေဘာက္စ္အဆက္ အသြယ္ျပတ္သြားသည္။ဂီယာ ေဘာက္စ္ ဖရီးျဖစ္သြားပါက ယာဥ္ ေမာင္းသည္ ဂီယာထိုးရလြယ္ကူသြား သည္။

ဂီယာထုိးၿပီးပါက ကလပ္ေျခ နင္းကို တျဖည္းျဖည္းခ်ိန္၍ လႊတ္ေပး လွ်င္ အင္ဂ်င္ဖလိုင္း၀ွီးႏွင့္ ကလပ္ ပလိပ္ ၿငိသြားၿပီး ဂီယာေဘာက္စ္ႏွင့္ တစ္ဆက္တည္း ျဖစ္သြားမည္။

ကလပ္ပလိတ္အူတုိင္တြင္ ဂီယာ ေဘာက္စ္သပ္ရွပ္ကုိ စြတ္ထားသျဖင့္ ကလပ္ပလိတ္လည္အားသည္ ဂီယာ ေဘာက္စ္သို႔ေရာက္ရွိသြားမည္။

ကလပ္ပလိတ္ျပားသည္ ဖလိုင္း၀ွီးမွန္ျပင္ျပားႏွင့္ Pressure ပလိတ္ျပားၾကားတြင္ရွိၿပီး စပရိန္ ဖိအား သက္ေရာက္ခံရသျဖင့္ ပြတ္မႈအား (Friction) ျဖစ္ေပၚကာ အင္ဂ်င္ လည္တုိင္းလိုက္၍ လည္ပတ္ႏုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကလပ္ပလိတ္ျပားမ်က္ႏွာျပင္ၾကားတြင္ အင္ဂ်င္၀ိုင္၊ အမဲဆီ၊ ဂီယာ၀ိုင္စေသာေခ်ာဆီတစ္မ်ဳိးမ်ဳိး ေရာက္ရွိေနပါက ပြတ္မႈအားက်ဆင္း ၿပီး ကလပ္ပလိတ္လည္အားက်ဆင္းကာ ကလပ္ေခ်ာ္ေနမည္။

ျဖစ္တတ္ေသာ ကလပ္ျပႆနာမ်ား

ကလပ္က်ျခင္္း၊ ဂီယာထုိးရ ခက္ျခင္း ကလပ္ခုန္ျခင္း၊ တုန္ခါျခင္း၊ ကလပ္ေျခနင္းတံ နင္းလိုက္လွ်င္ ထူးျခားေသာအသံထြက္လာျခင္း ကလပ္မာျခင္း၊

ပံုမွွန္ကလပ္ ေျခနင္းတံနင္းရသည္ထက္ အားပုိမို စိုက္ေနရျခင္း ကလပ္ေပ်ာ့ျခင္း၊ ကလပ္ ေျခနင္းတံ(၂) ခ်က္၊ (၃) ခ်က္ခန္႔ ေတာ့နင္းမွ ဂီယာထိုး၍ရျခင္း ကလပ္လႊတ္လိုက္လွ်င္ ကားေဆာင့္ထြက္သြားျခင္း၊ ကလပ္နင္းထားေသာ္လည္း ဂီယာထုိး၍မရျခင္း။

ကလပ္စလစ္ျဖစ္ၿပီး ကုန္းတက္တြင္ မ႐ုန္းႏိုင္ျခင္း၊ ကလပ္ ေညႇာ္နံ႔ထြက္လာျခင္း။ ကလပ္ေပါက္ျခင္း၊ ကလပ္ ေမွးနင္းထား၍မရျခင္း။ ကလပ္မိေသာ အေျခအေန သည္ ကလပ္ေျခနင္းတံ အေပၚဆံုး ထိပ္နားအထိေရာက္ေနျခင္း။

ကလပ္မေကာင္းပါကယာဥ္ေမာင္းသူအား အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည္။ဂီယာေျပာင္းတိုင္းစိတ္ညစ္ရသည္။ယာဥ္ကုိစိတ္တုိင္းက်ထိန္းသိမ္းရခက္ခဲသျဖင့္အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိင္သည္။

ကလပ္ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းျခင္း

မူမမွန္ေသာ ကလပ္၏ေရာဂါလကၡဏာမ်ားကုိသတိထားသင့္၊ဂ႐ုျပဳသင့္သည္။ ေရွ႕ေျပးလကၡဏာမ်ားသည္ကလပ္ဒုကၡေပးေတာ့မည့္နိမိတ္မ်ားျဖစ္သည္။ကလပ္၏ မူလသဘာ၀မွာအင္ဂ်င္ဖလိုင္း၀ွီးႏွင့္ဂီယာေဘာက္စ္ကုိညင္သာစြာခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္ျဖစ္သည္။

ကလပ္အလႊတ္ၾကမ္းတမ္းလွ်င္ ကားတစ္စီး လံုးေဆာင့္ထြက္သြားမည္။ ထုိသို႔ ၾကမ္းတမ္းစြာ ကလပ္ လႊတ္ေမာင္း ျခင္း အေလ့အထ စတိုင္လ္သည္ ကလပ္ပလိပ္ကို လ်င္ျမန္စြာပ်က္စီး ေစသည္။

ခရီးသည္တင္ဘတ္စ္ကားမ်ား သည္ တစ္စီးႏွင့္တစ္စီး ၿပိဳင္ေမာင္း၊ လုေမာင္းၾကသျဖင့္ ကလပ္ပ်က္စီးမႈ ျမန္သည္။

အင္ဂ်င္ႏွင့္ ဂီယာေဘာက္စ္ ကုိညင္သာစြာခ်ိတ္ဆက္သြားႏုိင္ရန္ ကလပ္ပလိတ္ျပားသည္ မ်က္ႏွာျပင္ မ်ားၾကားတြင္ ေခ်ာ၍ပြတ္ဆြဲၿပီးမွ ကလပ္မိေစျခင္းျဖစ္သည္။

ကလပ္ေျခ နင္းတံကုိ ညင္သာစြာေမွးၿပီးမွ လႊတ္ေပးလွ်င္ ကလပ္ပြန္းစားမႈသက္သာၿပီး သက္တမ္းပုိရွည္မည္။ကလပ္ပလိတ္ျပားတစ္ခ်ပ္၏ အမ်ားဆံုးခံႏိုင္၀န္အားထက္ ပုိ၍ ထမ္းခုိင္းပါက Overload ျဖစ္ၿပီး ကလပ္စလစ္ျဖစ္မည္။

ထုိိ႔ေနာက္ ကလပ္ပလိတ္ အပူလြန္ကဲၿပီး ကလပ္ ပလိတ္ေလာင္၍ပ်က္စီးမည္။ဖလိုိင္း ၀ွီးႏွင့္ ကလပ္ပလိတ္ၾကားတြင္ တစ္ နည္းနည္းျဖင့္ ေခ်ာဆီမ်ား၀င္သြားပါ က ကလပ္ေခ်ာ္မည္။

အင္ဂ်င္က႐ိုင္း ရွပ္၀ုိိင္းဆီးမလံုလွ်င္ အင္ဂ်င္၀ိုင္မ်ား ယိုစိမ့္ၿပီး ကလပ္အံုထဲေရာက္သြားႏုိိင္ သည္။ဂီယာေဘာက္စ္၀ိုိင္းဆီး မေကာင္းလွ်င္လည္း ဂီယာ၀ိုင္မ်ား စိမ့္ထြက္ၿပီးကလပ္ပလိတ္သို႔ဆီ ေရာက္ႏုိင္သည္။

ကလပ္ပလိတ္တြင္ အေဆာင့္ ဒဏ္ခံႏိုင္ရန္ စပရိန္မ်ားထည့္သြင္း တည္ေဆာက္ထားသည္။ ကလပ္ အသံုးၾကမ္း၍ စပရိန္က်ဳိးလွ်င္ စပရိန္ အက်ဳိးသံစမ်ားသည္ ဖလုိင္း၀ွီးႏွင့္ ကလပ္ပလိတ္ျပားၾကားတြင္ ညႇပ္ေန တတ္သည္။ ထုိသုိ႔အက်ဳိးစညႇပ္လွ်င္ ဂီယာထုိးရ ခက္ခဲေစသည္။

ကလပ္ေဘာလ္သည္ ကလပ္္ နင္းထားစဥ္ ကလပ္ဖင္းဂါးမ်ားကုိ တြန္းဖိထားသည္။ကလပ္ေဘာလ္စားသြားပါကအသံျမည္သည္။တုန္ ခါသည္။ကလပ္္ေဘာလ္မေကာင္း လွ်င္ ဒိုင္ရာဖရမ္စပရိန္ (လင္ဘန္း ျပား) ကုိ ပြန္းစားပ်က္စီးေစသည္။

ကလပ္ပလိတ္ အသစ္လဲလွ်င္ ကြၽမ္းက်င္ေသာ ကား၀ပ္ေရွာ့ပ္၌သာ ျပသ သင့္သည္။ ဂီိယာေဘာက္စ္ခ်ၿပီးပါက ဖလိုင္း၀ွီးမွန္ျပင္ (ေက်ာက္ျပင္)ကုိ စစ္ေဆးပါ။

မ်က္ႏွာျပင္မ်ား လြန္စြာ စားေနလွ်င္ ဖလုိင္း၀ွီးျဖဳတ္ခ်ၿပီး မ်က္ႏွာသစ္ေပးရမည္။ဖလိုိင္း၀ွီး မွန္ျပင္ကုိ တြင္ခံုတြင္စက္ခုတ္စားေပး ျခင္းျဖစ္သည္။

က႐ိုင္းရွပ္၊ မိန္း၀ုိင္းဆီး ဆီယို မယိုစစ္ေဆးရမည္။ဂီယာေဘာက္စ္၊ သပ္ရွပ္ေဘာလ္ ထိပ္မွ ၀ိုင္းဆီး ေကာင္း မေကာင္း၊ ဆီလံု မလံု စစ္ ေဆးရမည္။ကလပ္ေဘာလ္ ကလပ္ ေဖါက္ ေကာင္း မေကာင္း စစ္ေဆးရ မည္။

ကလပ္ေဘာ္္လ္မေကာင္းပါက အသစ္လဲပါ။ကလပ္အံု (ကလပ္ ကာဘာဟုလည္းေခၚသည္) ေကာင္း မေကာင္း၊ဖင္းဂါးစပရိန္မ်ား ေကာင္း မေကာင္းခံုေပၚတင္၍ စမ္း သပ္စစ္ေဆးရမည္။ဖင္းဂါးစပရိန္ မ်ား ေကာင္းေကာင္းအလုပ္မလုပ္ လွ်င္ ကလပ္နင္းရသည္မွာေလးေနမည္။

အျခားျဖစ္တတ္ေသာ ျပႆနာ မ်ားမွာ

ကလပ္အံုကုိတပ္ဆင္ထား ေသာဖလိုင္း၀ွီးအထုိင္ မူလီ (Bolt) တုိင္မ်ား ေခ်ာင္ေနျခင္း၊အင္ဂ်င္ႏွင့္ ဂီယာေဘာက္စ္ၾကားခံ ဖလန္းျပား အ ထုိင္ Bolt & Nut မ်ား ေခ်ာင္ေနျခင္း၊ကလပ္ေအာက္ဆံုႏွင့္ ထုိးတံမေကာင္း ျခင္း၊ကလပ္အေပၚဆံုမေကာင္းျခင္း၊ကလပ္ဆီပိုက္လိုင္း ဆီမလံုျခင္းစေသာ ျပႆနာအားနည္းခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။

ကလပ္ပလိတ္လဲလွ်င္

ျဖစ္ႏိုင္ေသာခ်ဳိ႔ယြင္းအားနည္းခ်က္အားလံုး ကုိစစ္ေဆးၿပီးအားလံုးကုိျပဳျပင္ပါ။အစားထုိးလဲပါ။ကလပ္ပလိတ္၊ကလပ္အံုမ်ားတပ္ဆင္လွ်င္ အလုိင္းမင့္မွန္ေအာင္ခ်ိန္ပါ။

ကလပ္အေပၚဆံုေအာက္ဆံု၀ါရွာမ်ားပါအသစ္လဲပါ။ကလပ္ဆီလုိင္း၊ပိုက္ေပ်ာ့ကုိစစ္ေဆးပါ။ မေကာင္းလွ်င္အသစ္လဲပါ။

ဂီယာေဘာက္စ္အထိုင္ ေမာင္း တိန္းႏွင့္ အင္ဂ်င္ေမာင္းတိန္းမ်ား ျပတ္ေနလွ်င္ တုန္ခါတတ္သည္။အလုိိင္းမန္႔မမွန္ျဖစ္တတ္သည္။ အားလံုးပစၥည္းစံုျပန္လည္တပ္ဆင္ၿပီးပါ က ကလပ္ျပန္ခ်ိန္ရသည္။

ဘရိိတ္ဆီ အသစ္ထည့္ၿပီး ဟိုက္ေျဒာလစ္ဆီ လုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ ေလခိုေနျခင္းလံုး၀ မရွိေစရန္ ေလ႐ႈရမည္။ေလလံုးဝကုန္ပါက ကလပ္အကြာအေ၀းထုိးတံ ခ်ိန္ရမည္။ထုိးတံေထာက္ေန၍မရ။ ကလပ္ၾကားလြတ္ကစားႏိုင္မႈ အနည္းငယ္က်န္ရွိရမည္။

ကလပ္ထိိန္းသိိမ္းျခင္း

ကလပ္ဆီပံုမွန္စစ္ေဆးပါ။ ေရေရာ၍မသံုးပါႏွင့္။ကလပ္ေျခနင္းတံကုိ ညင္ သာစြာလႊတ္ပါ။ ကလပ္အသံုးၾကမ္း လွ်င္ ကလပ္ပလိတ္အစားျမန္မည္။နံပါတ္(၁)ဂီယာမထိုးဘဲဂီယာေက်ာ္မထိုးပါႏွင့္။ကလပ္ကုိမႏုိင္၀န္မထမ္းခုိင္းပါႏွင့္။

ကားအရွိန္သတ္ရန္ဂီယာ ေဒါင္း၍ ကလပ္လႊတ္ပါမ်ားလွ်င္ ကလပ္ပလိတ္အစားျမန္မည္။ေရႀကီးေရလွ်ံေသာလမ္းတြင္ဂီယာေဘာက္စ္ျမဳပ္သည္အထိကားေမာင္းခဲ့ပါကကလပ္ပလိတ္မ်ားေရစိုေရ၀င္သြားၿပီးကလပ္ေခ်ာ္မည္။ကလပ္ပလိိတ္ေရေျခာက္သြားၿပီးမွကားကုိဆက္သံုးပါ။

စက္ႏိႈးေမာ္တာမေကာင္း၍၊ဘက္ထရီမေကာင္း၍ကားကိုတြန္းႏိႈးျခင္းသည္တစ္ခါတစ္ရံသာျပဳလုပ္သင့္သည္။ကားတြန္းႏိႈးျခင္းသည္ကလပ္ပလိတ္ကုိပ်က္စီးေစသည္။

ဘက္ထရီႏွင့္ေမာ္တာအၿမဲေကာင္းမြန္ေနေအာင္ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ပါ။ကလပ္၀ါရွာေပါက္၍အသစ္လဲရလွ်င္အရည္အေသြးေကာင္း၀ါရွာကုိသံုးပါ။

ႀကိဳးကလပ္ျဖစ္ပါက ေကဘယ္လ္ႀကိဳးစစ္ေဆး၍ ေခ်ာဆီ ထည့္ေပးပါ။ေကဘယ္လ္ႀကိဳးအစ လန္ေနပါက မျပတ္မီ အသစ္တစ္ ေခ်ာင္းလဲပါ။ကားေမာင္းေနစဥ္ သင္၏ ေျခဖ်ားကုိ ကလပ္ေျခနင္းတံေပၚ တင္မထားပါႏွင့္။

အင္ဂ်င္စက္သံံျမႇင့္တင္ၿပီး ကလပ္ကုိ ေဆာင့္မလြတ္ပါႏွင့္။၀န္ေလးပစၥည္းမ်ား၊ ကုန္းတက္လမ္းမ်ားတြင္ No.1 ဂီယာ ျဖင့္သာ ေမာင္းပါ။…..

ကား-Car အေျကာင္းစုံ

မင္းသစ္ထူး (စက္မႈ)

Unicode

ရိိုးရိုးဂီယာမောင်းသူများ သိထားသင့်သော ကလပ်နှင့် ပတ်သက်သမျှ အကြောင်းအရာ

အင်ဂျင်နှင့် ဂီယာဘောက်စ် ကြားတွင်ရှိသော ကလပ်အုံသည် အင်ဂျင်ဖလိုင်းဝှီးမှ လှည့်အားပါ၀ါကို ဂီယာဘောက်စ်မှတစ်ဆင့် Drive Wheel အထိရောက်အောင် ပို့ပေးသည်။

ဂီယာပြောင်းထိုးတိုင်း အင်ဂျင် နှင့် ဂီယာဘောက်စ်ကို အဆက်အသွယ် ဖြတ်ပေးသည်။

ကလပ်ပလိတ်ပြားတွင် ဖိုင်ဘာပြား (၂) ချပ်ကို Revit ဖြင့် ရိုက်ထား ပြီး ဖိုက်ဘာပြား မျက်နှာပြင်နှင့် ဖလိုင်းဝှီး မျက်နှာပြင်တို့ကြားတွင် ပွတ်မှုအားဖြစ်ပေါ်စေရန် Pressure Plate ပြားက စပရိန်တွန်းအားဖြင့် ဖိပေးထားသည်။

ယာဉ်မောင်းသူက ကလပ်ခြေနင်းတံကို နင်းလိုက်ပါက အပေါ်ကလပ်ဆုံမှ ဟိိုက်ဒြောလစ်ဆီ(ဘရိတ်ဆီ)များသည်် အောက်ကလပ် ဆုံသို့ဖိအားတစ်ခုဖြင့် ရောက်ရှိပြီး ကလပ်ထိုးတံကိုတွန်းသည်။

ထိုးတံမှ ကလပ်ဖောက်ကိုတွန်းသဖြင့် ကလပ် ဖောက်ကလည်း ကလပ်ဘောလ်ကို ဆက်တွန်းသည်။ကလပ်ဘောလ်် တွန်းအား သည် ကလပ်ဖင်းဂါးများပေါ်သို့ သက်ရောက်၍ စပရိန်ဖိအားကို လျှော့ချပေးသည်။

ထိုိအခါကလပ် ပလိတ်ပြားသည် ဖရီးဖြစ်သွားပြီး အင်ဂျင်နှင့် ဂီယာဘောက်စ်အဆက် အသွယ်ပြတ်သွားသည်။ဂီယာ ဘောက်စ် ဖရီးဖြစ်သွားပါက ယာဉ် မောင်းသည် ဂီယာထိုးရလွယ်ကူသွား သည်။

ဂီယာထိုးပြီးပါက ကလပ်ခြေ နင်းကို တဖြည်းဖြည်းချိန်၍ လွှတ်ပေး လျှင် အင်ဂျင်ဖလိုင်းဝှီးနှင့် ကလပ် ပလိပ် ငြိသွားပြီး ဂီယာဘောက်စ်နှင့် တစ်ဆက်တည်း ဖြစ်သွားမည်။

ကလပ်ပလိတ်အူတိုင်တွင် ဂီယာ ဘောက်စ်သပ်ရှပ်ကို စွတ်ထားသဖြင့် ကလပ်ပလိတ်လည်အားသည် ဂီယာ ဘောက်စ်သို့ရောက်ရှိသွားမည်။

ကလပ်ပလိတ်ပြားသည် ဖလိုင်းဝှီးမှန်ပြင်ပြားနှင့် Pressure ပလိတ်ပြားကြားတွင်ရှိပြီး စပရိန် ဖိအား သက်ရောက်ခံရသဖြင့် ပွတ်မှုအား (Friction) ဖြစ်ပေါ်ကာ အင်ဂျင် လည်တိုင်းလိုက်၍ လည်ပတ်နိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။

ကလပ်ပလိတ်ပြားမျက်နှာပြင်ကြားတွင် အင်ဂျင်ဝိုင်၊ အမဲဆီ၊ ဂီယာဝိုင်စသောချောဆီတစ်မျိုးမျိုး ရောက်ရှိနေပါက ပွတ်မှုအားကျဆင်း ပြီး ကလပ်ပလိတ်လည်အားကျဆင်းကာ ကလပ်ချော်နေမည်။

ဖြစ်တတ်သော ကလပ်ပြဿနာများ

ကလပ်ကျခြင််း၊ ဂီယာထိုးရ ခက်ခြင်း ကလပ်ခုန်ခြင်း၊ တုန်ခါခြင်း၊ ကလပ်ခြေနင်းတံ နင်းလိုက်လျှင် ထူးခြားသောအသံထွက်လာခြင်း ကလပ်မာခြင်း၊

ပုံမှှန်ကလပ် ခြေနင်းတံနင်းရသည်ထက် အားပိုမို စိုက်နေရခြင်း ကလပ်ပျော့ခြင်း၊ ကလပ် ခြေနင်းတံ(၂) ချက်၊ (၃) ချက်ခန့် တော့နင်းမှ ဂီယာထိုး၍ရခြင်း ကလပ်လွှတ်လိုက်လျှင် ကားဆောင့်ထွက်သွားခြင်း၊ ကလပ်နင်းထားသော်လည်း ဂီယာထိုး၍မရခြင်း။

ကလပ်စလစ်ဖြစ်ပြီး ကုန်းတက်တွင် မရုန်းနိုင်ခြင်း၊ ကလပ် ညှော်နံ့ထွက်လာခြင်း။ ကလပ်ပေါက်ခြင်း၊ ကလပ် မှေးနင်းထား၍မရခြင်း။ ကလပ်မိသော အခြေအနေ သည် ကလပ်ခြေနင်းတံ အပေါ်ဆုံး ထိပ်နားအထိရောက်နေခြင်း။

ကလပ်မကောင်းပါကယာဉ်မောင်းသူအား အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်။ဂီယာပြောင်းတိုင်းစိတ်ညစ်ရသည်။ယာဉ်ကိုစိတ်တိုင်းကျထိန်းသိမ်းရခက်ခဲသဖြင့်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်သည်။

ကလပ်ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းခြင်း

မူမမှန်သော ကလပ်၏ရောဂါလက္ခဏာများကိုသတိထားသင့်၊ဂရုပြုသင့်သည်။ ရှေ့ပြေးလက္ခဏာများသည်ကလပ်ဒုက္ခပေးတော့မည့်နိမိတ်များဖြစ်သည်။ကလပ်၏ မူလသဘာဝမှာအင်ဂျင်ဖလိုင်းဝှီးနှင့်ဂီယာဘောက်စ်ကိုညင်သာစွာချိတ်ဆက်ပေးရန်ဖြစ်သည်။

ကလပ်အလွှတ်ကြမ်းတမ်းလျှင် ကားတစ်စီး လုံးဆောင့်ထွက်သွားမည်။ ထိုသို့ ကြမ်းတမ်းစွာ ကလပ် လွှတ်မောင်း ခြင်း အလေ့အထ စတိုင်လ်သည် ကလပ်ပလိပ်ကို လျင်မြန်စွာပျက်စီး စေသည်။

ခရီးသည်တင်ဘတ်စ်ကားများ သည် တစ်စီးနှင့်တစ်စီး ပြိုင်မောင်း၊ လုမောင်းကြသဖြင့် ကလပ်ပျက်စီးမှု မြန်သည်။

အင်ဂျင်နှင့် ဂီယာဘောက်စ် ကိုညင်သာစွာချိတ်ဆက်သွားနိုင်ရန် ကလပ်ပလိတ်ပြားသည် မျက်နှာပြင် များကြားတွင် ချော၍ပွတ်ဆွဲပြီးမှ ကလပ်မိစေခြင်းဖြစ်သည်။

ကလပ်ခြေ နင်းတံကို ညင်သာစွာမှေးပြီးမှ လွှတ်ပေးလျှင် ကလပ်ပွန်းစားမှုသက်သာပြီး သက်တမ်းပိုရှည်မည်။ကလပ်ပလိတ်ပြားတစ်ချပ်၏ အများဆုံးခံနိုင်ဝန်အားထက် ပို၍ ထမ်းခိုင်းပါက Overload ဖြစ်ပြီး ကလပ်စလစ်ဖြစ်မည်။

ထိုိ့နောက် ကလပ်ပလိတ် အပူလွန်ကဲပြီး ကလပ် ပလိတ်လောင်၍ပျက်စီးမည်။ဖလိိုင်း ၀ှီးနှင့် ကလပ်ပလိတ်ကြားတွင် တစ် နည်းနည်းဖြင့် ချောဆီများဝင်သွားပါ က ကလပ်ချော်မည်။

အင်ဂျင်ကရိုင်း ရှပ်ဝိုိင်းဆီးမလုံလျှင် အင်ဂျင်ဝိုင်များ ယိုစိမ့်ပြီး ကလပ်အုံထဲရောက်သွားနိုိင် သည်။ဂီယာဘောက်စ်ဝိိုင်းဆီး မကောင်းလျှင်လည်း ဂီယာဝိုင်များ စိမ့်ထွက်ပြီးကလပ်ပလိတ်သို့ဆီ ရောက်နိုင်သည်။

ကလပ်ပလိတ်တွင် အဆောင့် ဒဏ်ခံနိုင်ရန် စပရိန်များထည့်သွင်း တည်ဆောက်ထားသည်။ ကလပ် အသုံးကြမ်း၍ စပရိန်ကျိုးလျှင် စပရိန် အကျိုးသံစများသည် ဖလိုင်းဝှီးနှင့် ကလပ်ပလိတ်ပြားကြားတွင် ညှပ်နေ တတ်သည်။ ထိုသို့အကျိုးစညှပ်လျှင် ဂီယာထိုးရ ခက်ခဲစေသည်။

ကလပ်ဘောလ်သည် ကလပ်် နင်းထားစဉ် ကလပ်ဖင်းဂါးများကို တွန်းဖိထားသည်။ကလပ်ဘောလ်စားသွားပါကအသံမြည်သည်။တုန် ခါသည်။ကလပ််ဘောလ်မကောင်း လျှင် ဒိုင်ရာဖရမ်စပရိန် (လင်ဘန်း ပြား) ကို ပွန်းစားပျက်စီးစေသည်။

ကလပ်ပလိတ် အသစ်လဲလျှင် ကျွမ်းကျင်သော ကားဝပ်ရှော့ပ်၌သာ ပြသ သင့်သည်။ ဂီိယာဘောက်စ်ချပြီးပါက ဖလိုင်းဝှီးမှန်ပြင် (ကျောက်ပြင်)ကို စစ်ဆေးပါ။

မျက်နှာပြင်များ လွန်စွာ စားနေလျှင် ဖလိုင်းဝှီးဖြုတ်ချပြီး မျက်နှာသစ်ပေးရမည်။ဖလိိုင်းဝှီး မှန်ပြင်ကို တွင်ခုံတွင်စက်ခုတ်စားပေး ခြင်းဖြစ်သည်။

ကရိုင်းရှပ်၊ မိန်းဝိုင်းဆီး ဆီယို မယိုစစ်ဆေးရမည်။ဂီယာဘောက်စ်၊ သပ်ရှပ်ဘောလ် ထိပ်မှ ၀ိုင်းဆီး ကောင်း မကောင်း၊ ဆီလုံ မလုံ စစ် ဆေးရမည်။ကလပ်ဘောလ် ကလပ် ဖေါက် ကောင်း မကောင်း စစ်ဆေးရ မည်။

ကလပ်ဘော််လ်မကောင်းပါက အသစ်လဲပါ။ကလပ်အုံ (ကလပ် ကာဘာဟုလည်းခေါ်သည်) ကောင်း မကောင်း၊ဖင်းဂါးစပရိန်များ ကောင်း မကောင်းခုံပေါ်တင်၍ စမ်း သပ်စစ်ဆေးရမည်။ဖင်းဂါးစပရိန် များ ကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ် လျှင် ကလပ်နင်းရသည်မှာလေးနေမည်။

အခြားဖြစ်တတ်သော ပြဿနာ များမှာ

ကလပ်အုံကိုတပ်ဆင်ထား သောဖလိုင်းဝှီးအထိုင် မူလီ (Bolt) တိုင်များ ချောင်နေခြင်း၊အင်ဂျင်နှင့် ဂီယာဘောက်စ်ကြားခံ ဖလန်းပြား အ ထိုင် Bolt & Nut များ ချောင်နေခြင်း၊ကလပ်အောက်ဆုံနှင့် ထိုးတံမကောင်း ခြင်း၊ကလပ်အပေါ်ဆုံမကောင်းခြင်း၊ကလပ်ဆီပိုက်လိုင်း ဆီမလုံခြင်းစသော ပြဿနာအားနည်းချက်များဖြစ်သည်။

ကလပ်ပလိတ်လဲလျှင်

ဖြစ်နိုင်သောချို့ယွင်းအားနည်းချက်အားလုံး ကိုစစ်ဆေးပြီးအားလုံးကိုပြုပြင်ပါ။အစားထိုးလဲပါ။ကလပ်ပလိတ်၊ကလပ်အုံများတပ်ဆင်လျှင် အလိုင်းမင့်မှန်အောင်ချိန်ပါ။

ကလပ်အပေါ်ဆုံအောက်ဆုံဝါရှာများပါအသစ်လဲပါ။ကလပ်ဆီလိုင်း၊ပိုက်ပျော့ကိုစစ်ဆေးပါ။ မကောင်းလျှင်အသစ်လဲပါ။

ဂီယာဘောက်စ်အထိုင် မောင်း တိန်းနှင့် အင်ဂျင်မောင်းတိန်းများ ပြတ်နေလျှင် တုန်ခါတတ်သည်။အလိုိင်းမန့်မမှန်ဖြစ်တတ်သည်။ အားလုံးပစ္စည်းစုံပြန်လည်တပ်ဆင်ပြီးပါ က ကလပ်ပြန်ချိန်ရသည်။

ဘရိိတ်ဆီ အသစ်ထည့်ပြီး ဟိုက်ဒြောလစ်ဆီ လိုင်းတစ်လျှောက် လေခိုနေခြင်းလုံးဝ မရှိစေရန် လေရှုရမည်။လေလုံးဝကုန်ပါက ကလပ်အကွာအဝေးထိုးတံ ချိန်ရမည်။ထိုးတံထောက်နေ၍မရ။ ကလပ်ကြားလွတ်ကစားနိုင်မှု အနည်းငယ်ကျန်ရှိရမည်။

ကလပ်ထိိန်းသိိမ်းခြင်း

ကလပ်ဆီပုံမှန်စစ်ဆေးပါ။ ရေရော၍မသုံးပါနှင့်။ကလပ်ခြေနင်းတံကို ညင် သာစွာလွှတ်ပါ။ ကလပ်အသုံးကြမ်း လျှင် ကလပ်ပလိတ်အစားမြန်မည်။နံပါတ်(၁)ဂီယာမထိုးဘဲဂီယာကျော်မထိုးပါနှင့်။ကလပ်ကိုမနိုင်ဝန်မထမ်းခိုင်းပါနှင့်။

ကားအရှိန်သတ်ရန်ဂီယာ ဒေါင်း၍ ကလပ်လွှတ်ပါများလျှင် ကလပ်ပလိတ်အစားမြန်မည်။ရေကြီးရေလျှံသောလမ်းတွင်ဂီယာဘောက်စ်မြုပ်သည်အထိကားမောင်းခဲ့ပါကကလပ်ပလိတ်များရေစိုရေဝင်သွားပြီးကလပ်ချော်မည်။ကလပ်ပလိိတ်ရေခြောက်သွားပြီးမှကားကိုဆက်သုံးပါ။

စက်နှိုးမော်တာမကောင်း၍၊ဘက်ထရီမကောင်း၍ကားကိုတွန်းနှိုးခြင်းသည်တစ်ခါတစ်ရံသာပြုလုပ်သင့်သည်။ကားတွန်းနှိုးခြင်းသည်ကလပ်ပလိတ်ကိုပျက်စီးစေသည်။

ဘက်ထရီနှင့်မော်တာအမြဲကောင်းမွန်နေအောင်ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ပါ။ကလပ်ဝါရှာပေါက်၍အသစ်လဲရလျှင်အရည်အသွေးကောင်းဝါရှာကိုသုံးပါ။

ကြိုးကလပ်ဖြစ်ပါက ကေဘယ်လ်ကြိုးစစ်ဆေး၍ ချောဆီ ထည့်ပေးပါ။ကေဘယ်လ်ကြိုးအစ လန်နေပါက မပြတ်မီ အသစ်တစ် ချောင်းလဲပါ။ကားမောင်းနေစဉ် သင်၏ ခြေဖျားကို ကလပ်ခြေနင်းတံပေါ် တင်မထားပါနှင့်။

အင်ဂျင်စက်သံံမြှင့်တင်ပြီး ကလပ်ကို ဆောင့်မလွတ်ပါနှင့်။၀န်လေးပစ္စည်းများ၊ ကုန်းတက်လမ်းများတွင် No.1 ဂီယာ ဖြင့်သာ မောင်းပါ။…..

ကား-Car အကြောင်းစုံ

မင်းသစ်ထူး (စက်မှု)