ေက်ာင္းသား မိိဘ၊ အုပ္ထိိန္းသူ၊ ျပည္သူမ်ားသို႔ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္

ပညာေရးဝန္ႀ္ကီးဌာန “၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင္ႏွစ္” မိဘ၊ အုပ္ထိိန္းသူ၊ ျပည္သူမ်ားသို႔ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္

ေက်ာင္းသားဦးေရ တိုးတက္မ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ေက်ာင္းအပ္ႏွံႏွုန္းျမင့္မားလာျခင္း ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ထပ္ေက်ာ့ ေက်ာင္းအပ္ႏွံျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ေက်ာင္းသုံးျပ႒ာန္းစာအုပ္မ်ားကို လုံေလာက္စြာ ျဖန္႔ေဝေပးလိုပါသျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ သတ္မွတ္နယ္ေျမမ်ားတြင္သာ ေက်ာင္းအပ္ႏွံၾကပါရန္။

ေငြေၾကး သို႔မဟုတ္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို ေက်ာင္းအုပ္၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေပးအပ္ျခင္း မျပဳပါရန္္။

မိဘမ်ားအေနျဖင့္ မိမိသားသမီးအား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြြက္တတ္၍ တာဝန္ယူတာဝန္ခံေဆာင္ရြက္တတ္ေသာ တီထြင္ႀကံဆနိုင္စြမ္းရွိိသည့္ လူသားေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာေစရန္အတြက္ ေက်ာင္းအုပ္၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ပါရန္။

ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ေက်ာင္းတက္မွန္ေရးႏွင့္ အိမ္စာမွန္မွန္လုပ္ေဆာင္ေရးအတြက္ မိဘမ်ားက ႀကီးၾကပ္၍ ေက်ာင္းအုပ္္၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေပးပါရန္။

ပညာသင္ကာလအတြင္း စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္း (၄)ႀကိိမ္ စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ဆုံးစစ္ေဆးျခင္းကို ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ လည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုိင္ရာ အတန္းအလိုက္ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းျပဳလုပ္ၿပီးလၽွင္ ျဖည့္ဆည္းသင္ၾကားေပးျခင္းကို

ႏွစ္ဆုံး စစ္ေဆးျခင္းမတိုင္မီအထိိလည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သျဖင့္ ေက်ာင္းအုပ္၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါရန္။

ေက်ာင္းသန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းဖြံ့ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္တတ္ေစေရး မိမိသား၊ သမီးမ်ားကို တိုက္တြန္းအားေပးပါရန္။

မိဘဆရာအသင္းႏွင့္ ေက်ာင္းဖြံ့ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ပါရန္။

ေက်ာင္းထြက္သူ လုံးဝမရွိေစေရးႏွင့္ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းအဆင့္မ်ားသို႔ အဆင့္ဆင့္ဆက္လက္ပညာသင္ယူနိုင္ေရးအတြက္ မိဘမ်ားကပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ႏွင့္ မၽွေဝျခင္းဆိုင္ရာအစီအစဥ္တြင္လည္း ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ပါရန္။

မူးယစ္ေဆးဝါး တားဆီးကာကြယ္ေရး၊ အရက္္၊ ဘီယာ၊ စီးကရက္၊ ကြမ္းယာ မသုံးစြဲေရး ေက်ာင္းအုပ္၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါရန္။

ယာဥ္အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ ယာဥ္စည္္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္းလိုက္နာေရး ေက်ာင္းအုပ္၊ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါရန္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ေသာ လူေနမွုပုံစံံမ်ား စြဲျမဲေဆာင္ရြက္တတ္ရန္ အသိပညာေပးေရး ေက်ာင္းအုပ္၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါရန္။

မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးဆိုိင္ရာ အသိိပညာေပးေရးကို ေက်ာင္းအုပ္၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ပါရန္။

ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား (TV,Video,Phone,Computer) ဂိမ္းစြဲလမ္းမွုပေပ်ာက္ေစေရး ေက်ာင္းအုပ္၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါရန္။

ပါးစပ္ႏွင့္ႏွာေခါင္းစည္္း(mask)ႏွင့္ မ်က္ႏွာအကာ (Face Shield) မ်ားကို ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတိုင္း စနစ္တက်တပ္ဆင္ၿပီး သင္ယူနိုင္ေရးပူးေပါင္းကူညီရန္။

ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား လက္ကိုိေရႏွင့္ဆပ္ျပာအသုံးျပဳ၍ စကၠန႔္(၂၀)ၾကာေအာင္ လိုအပ္သည့္အခါတိုင္း စနစ္တက် မၾကာခဏ ေဆးေၾကာေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္။

ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား လက္ျဖင့္္ ႏွာေခါင္း၊ ပါးစပ္၊ မ်က္လုံးမ်ား မကိုိင္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းကူညီရန္။

ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ႏွာေစး၊ ေခ်ာင္းဆိုး၊ ကိုိယ္အပူခ်ိန္ျမင့္မားလၽွင္ ေက်ာင္းသို႔ိမလာေစဘဲ နီးစပ္ရာ က်န္းမာေရး ေဆးခန္း၊ ေဆး႐ုံသို႔ သတင္းပို႔ရန္ႏွင့္ ေဆးကုသမွုခံယူရန္။

မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းဖြံ့ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြြက္ အႀကံျပဳၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံံအပ္ပါသည္။ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီး႐ုံးသို႔ အသိိေပးတိုင္ၾကားလိုပါက ဒုတိယအျမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ႐ုံးအမွတ္ ၁၃၊ ေနျပည္ေတာ္ (သို႔မဟုတ္) dpsoffice@moe.edu. mm သို႔ ေပးပို႔တိုင္ၾကားနိုင္ပါသည္။

The Mirror Daily

Unicode

ပညာရေးဝန်ြ်ကီးဌာန “၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင်နှစ်” မိဘ၊ အုပ်ထိိန်းသူ၊ ပြည်သူများသို့ မေတ္တာရပ်ခံချက်

ကျောင်းသားဦးရေ တိုးတက်များပြားလာခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း၊ ကျောင်းအပ်နှံနှုန်းမြင့်မားလာခြင်း ကြောင့်လည်းကောင်း၊ ထပ်ကျော့ ကျောင်းအပ်နှံခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း၊ ကျောင်းသုံးပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်များကို လုံလောက်စွာ ဖြန့်ဝေပေးလိုပါသဖြင့် မြို့နယ်အလိုက် သတ်မှတ်နယ်မြေများတွင်သာ ကျောင်းအပ်နှံကြပါရန်။

ငွေကြေး သို့မဟုတ် လက်ဆောင်ပစ္စည်းများကို ကျောင်းအုပ်၊ ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ ဝန်ထမ်းများအား ပေးအပ်ခြင်း မပြုပါရန််။

မိဘများအနေဖြင့် မိမိသားသမီးအား ပူးပေါင်းဆောင်ရွွက်တတ်၍ တာဝန်ယူတာဝန်ခံဆောင်ရွက်တတ်သော တီထွင်ကြံဆနိုင်စွမ်းရှိိသည့် လူသားကောင်းများ ဖြစ်လာစေရန်အတွက် ကျောင်းအုပ်၊ ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် ပူးပေါင်းဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ပါရန်။

ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ ကျောင်းတက်မှန်ရေးနှင့် အိမ်စာမှန်မှန်လုပ်ဆောင်ရေးအတွက် မိဘများက ကြီးကြပ်၍ ကျောင်းအုပ််၊ ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် ပူးပေါင်းပေးပါရန်။

ပညာသင်ကာလအတွင်း စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း (၄)ကြိိမ် စစ်ဆေးမည်ဖြစ်ပြီး နှစ်ဆုံးစစ်ဆေးခြင်းကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မတ်လတွင် လည်းကောင်း၊ သက်ဆိိုင်ရာ အတန်းအလိုက် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းပြုလုပ်ပြီးလျှင် ဖြည့်ဆည်းသင်ကြားပေးခြင်းကို

နှစ်ဆုံး စစ်ဆေးခြင်းမတိုင်မီအထိိလည်းကောင်း ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သဖြင့် ကျောင်းအုပ်၊ ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါရန်။

ကျောင်းသန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ကျောင်းဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်တတ်စေရေး မိမိသား၊ သမီးများကို တိုက်တွန်းအားပေးပါရန်။

မိဘဆရာအသင်းနှင့် ကျောင်းဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ပါရန်။

ကျောင်းထွက်သူ လုံးဝမရှိစေရေးနှင့် အလယ်တန်း၊ အထက်တန်းအဆင့်များသို့ အဆင့်ဆင့်ဆက်လက်ပညာသင်ယူနိုင်ရေးအတွက် မိဘများကပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်ပေးပါရန်နှင့် မျှဝေခြင်းဆိုင်ရာအစီအစဉ်တွင်လည်း ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ပါရန်။

မူးယစ်ဆေးဝါး တားဆီးကာကွယ်ရေး၊ အရက််၊ ဘီယာ၊ စီးကရက်၊ ကွမ်းယာ မသုံးစွဲရေး ကျောင်းအုပ်၊ ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါရန်။

ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ယာဉ်စည််းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်းလိုက်နာရေး ကျောင်းအုပ်၊ ဆရာ၊ ဆရာမ များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါရန်။

ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော လူနေမှုပုံစံံများ စွဲမြဲဆောင်ရွက်တတ်ရန် အသိပညာပေးရေး ကျောင်းအုပ်၊ ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါရန်။

မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးဆိိုင်ရာ အသိိပညာပေးရေးကို ကျောင်းအုပ်၊ ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ပါရန်။

ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ (TV,Video,Phone,Computer) ဂိမ်းစွဲလမ်းမှုပပျောက်စေရေး ကျောင်းအုပ်၊ ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါရန်။

ပါးစပ်နှင့်နှာခေါင်းစည််း(mask)နှင့် မျက်နှာအကာ (Face Shield) များကို ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း စနစ်တကျတပ်ဆင်ပြီး သင်ယူနိုင်ရေးပူးပေါင်းကူညီရန်။

ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ လက်ကိိုရေနှင့်ဆပ်ပြာအသုံးပြု၍ စက္ကန့်(၂၀)ကြာအောင် လိုအပ်သည့်အခါတိုင်း စနစ်တကျ မကြာခဏ ဆေးကြောရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်။

ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ လက်ဖြင့်် နှာခေါင်း၊ ပါးစပ်၊ မျက်လုံးများ မကိိုင်ရေးအတွက် ပူးပေါင်းကူညီရန်။

ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ နှာစေး၊ ချောင်းဆိုး၊ ကိိုယ်အပူချိန်မြင့်မားလျှင် ကျောင်းသိို့မလာစေဘဲ နီးစပ်ရာ ကျန်းမာရေး ဆေးခန်း၊ ဆေးရုံသို့ သတင်းပို့ရန်နှင့် ဆေးကုသမှုခံယူရန်။

မိဘများအနေဖြင့် ကျောင်းဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအတွွက် အကြံပြုကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံံအပ်ပါသည်။ ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံးသို့ အသိိပေးတိုင်ကြားလိုပါက ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် ၁၃၊ နေပြည်တော် (သို့မဟုတ်) dpsoffice@moe.edu. mm သို့ ပေးပို့တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်။

The Mirror Daily