ကားဘရိိတ္စနစ္မွာျဖစ္တတ္တဲ့ ျပႆနာမ်ား

ကားဘရိတ္စနစ္မွာျဖစ္တတ္တဲ့ ျပႆနာ၁၀ခ်က္

ယာဥ္ေမာင္းသူေတြအေနနဲ႔ မိမိကားရဲ႕ ဘရိတ္စနစ္မွာ ျဖစ္တတ္တဲ့ ျပႆနာေတြကို သိိရွိထားဖို႔ ျဖစ္ပါ တယ္။

(၁)ဘရိတ္နင္းတဲ့အခါ တစ္ဖက္ဆြဲသြားတာ

ကားကို တစ္နာရီ ၂၀ မိုိင္ႏႈန္း အထက္ ေမာင္းႏွင္ရင္း ရပ္တန္႔ဖိုိ႔ ဘရိတ္နင္းလိုိက္တဲ့အခါ ကားဘီးေတြက အျခား ဦးတည္ရာဘက္ကို ဆြဲသြားတာမ်ိဳးပါ။ ဘရိိတ္ရဲ႕သက္ေရာက္မႈက ကားကို ဆန္႔က်င္ဘက္ အရပ္ဆီ ဆြဲသြားေစတာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒါ က ဘရိတ္ရဲ႕ ဟိုက္ဒေရာလစ္စနစ္မွာ ျပႆနာရွိေနၿပီဆိုတာ သတိေပးလိုက္တာပါ။

(၂)ဘရိိတ္လိုင္းေတြရဲ႕ ျပႆနာ

ရပ္တန္႔ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဘရိတ္ကို ျပင္း ျပင္းထန္ထန္ဖိနင္းေနရၿပီဆိုရင္ ဘရိတ္ လိုင္း (brake lines)ေတြ ပိိတ္ဆို႔ေနတာ ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘရိတ္ လိုင္းေတြကို စစ္ေဆးၿပီး ပ်က္စီးတာ၊ က်ိဳး ပဲ့တာေတြကို ခ်က္ခ်င္းအသစ္လဲလွယ္ရပါမယ္။

(၃)ပါကင္ဘရိိတ္ျပႆနာ

ပါကင္ဘရိတ္ကို လက္နဲ႔ ဆြဲေပမဲ့ ယာဥ္က ရပ္တန္႔မသြားဘဲ လိမ့္ေနမယ္ဆို ရင္ ပါကင္ဘရိတ္ခ်ိဳ႕ယြင္းေနတာပါ။ ဘ ရိိတ္စနစ္ရဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ႀကိဳး (cable) ျပတ္ေတာက္သြားတာ ဒါမွမဟုတ္ ဒရမ္(drum)၊ ဒစ္ (disk) ဘရိတ္စနစ္ေတြက မွန္မွန္ကန္ကန္ အလုပ္မလုပ္တာ ျဖစ္ တယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္က မာစတာဆလင္ ဒါ (master cylinder) ဘရိတ္စနစ္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္မႈ အပိုင္းေတြမွာ ျပႆနာ ရွိေန တာပါ။

မာစတာ ဆလင္ဒါက ဘရိတ္စနစ္ နဲ႔ ဟိုက္ဒေရာလစ္ အ ရည္ ဖိ အား ကို ေထာက္ပံ့ေပးပါတယ္။ ဘရိတ္႐ွဴး၊ ပက္ဒ္ (pads)၊ ဒရမ္နဲ႔ ေရာ့တာ (rotors) စတဲ့ အ စိိတ္အပိုင္းေတြကို မာစတာဆလင္ဒါနဲ႔ စနစ္တစ္ခု အေနနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္လႈပ္ရွားေစ ပါတယ္။ ဘရိတ္စနစ္အတြင္းမွာ လည္ပတ္ ေနတဲ့ ဘရိတ္ဆီအေနအထားကိုလည္း စစ္ေဆးဖို႔ လိုပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ မာစတာ ဆလင္ဒါရဲ႕ ပတ္လည္ဧရိယာဝန္းက်င္မွာ ဘရိတ္ဆီယိုစိမ့္မႈ ရွိမရွိ စစ္ေဆးရ ပါမယ္။ ယိုစိမ့္မႈေတြက ဘရိတ္ဆီ ထိန္းသိမ္းတဲ့ စနစ္ခြ်တ္ယြင္းတာ၊ ဆီလ္ (seals) ေတြ ပ်က္စီးတာေၾကာင့္ပါ။ အဲဒါက မာစတာဆလင္ဒါရဲ႕ ပံ့ပိုးေပးတဲ့ ဖိအားကို ေလ်ာ့က်ေစတာေၾကာင့္ ဘရိတ္စနစ္ကို အက်ိဳးရွိရွိ အသံုးမျပဳႏိုင္တာပါ။

(၄)ဘရိတ္ပက္ဒ္ျပႆနာ

ဘရိိတ္နင္းလိုက္တဲ့အခါ တကြ်ီကြ်ီ ျမည္သံၾကားရရင္ေတာ့ ကားရဲ႕ ဘရိတ္ပက္ဒ္ (brake pads) အသစ္လဲဖို႔ လိုအပ္ ေနတာပါ။ ဘရိိတ္နင္းတဲ့အခါ တုန္ခါတာ ကလည္း ဘရိတ္ပက္ဒ္ခ်ိဳ႕ယြင္းလို႔ပါပဲ။

(၅)ဘရိိတ္အသံုးျပဳတဲ့အခါ အသံျမည္တာ

ေမာင္းႏွင္ရင္း ဘရိိတ္ကို နင္းလိုက္တဲ့ အခါ ပံုမွန္အတိုင္း ရပ္တန္႔တာမ်ိဳး ရွိမရွိ ဂ႐ုျပဳစစ္ေဆးတာမ်ိဳး ျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။ အဲသည္အခ်ိန္မွာ ဘရိတ္စနစ္ေတြဆီက ျပင္းထန္တဲ့ တဂ်စ္ဂ်စ္ ျမည္သံ ဒါမွမဟုတ္ တကြ်ီကြ်ီျမည္သံေတြ ၾကားရရင္ေတာ့ ဘရိတ္စနစ္မွာ ျပႆနာ ရွိေနၿပီဆိုတာ ညႊန္ျပေနတာပါ။

(၆)ဘရိတ္ဆီ ေလ်ာ့နည္းတာ

ဘရိတ္ကို ပံုမွန္ဖိနင္းလိုက္တဲ့ အခါ ပစၥတင္ (piston) ရဲ႕ တြန္းအားနဲ႔ ေရာ့ တာ (rotor)ကို တစ္ဖန္ပံုမွန္လႈပ္ရွားႏိုင္ဖို႔ ဘရိတ္ဆီကို ပိုိမိုဆြဲယူရပါတယ္။ ဘရိိတ္ဆီ လိုအပ္တာထက္ ေလ်ာ့နည္းေနတာက ဘရိတ္စနစ္မွာ ျပႆနာ တစ္ခုပါပဲ။

ဘရိတ္ဆီက သတ္မွတ္တဲ့ ပမာဏျပည့္မီီဖို႔ လိုအပ္သလို သတ္မွတ္တဲ့ အရည္အေသြး ျပည့္ဝဖို႔လည္း လိုအပ္တယ္။

(၇) Brake power boost unit ျပႆနာ

ကားရဲ႕ brake power boost unit ခြ်တ္ယြင္းတာကလည္း ဘရိတ္ကို ပံုမွန္ ထက္ ပိုၿပီး ဖိနင္းရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘရိတ္ကို ပံုမွန္ထက္ဖိနင္းရတဲ့ ျပႆနာ က brake power boost unit ကို စစ္ေဆး ဖို႔လည္း လိုအပ္တယ္။

(၈) ဘရိတ္ဆီေတြ ညစ္ညမ္းလို႔

ဘရိတ္ကို ပံုမွန္ထက္ ဖိနင္းေနရၿပီဆို ရင္ ဘရိတ္ဆီ ညစ္ညမ္းတာမ်ားလာတာ ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။

(၉) Vacuum System ျပႆနာ

Vacuum System မွာ ျပႆနာ ရွိေန ရင္လည္း ဘရိတ္စနစ္ခြ်တ္ယြင္းပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ရပ္တန္႔တဲ့အခါ ဘရိိတ္ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဖိနင္းရပါတယ္။

(၁၀) ကားရဲ႕ ဘရိတ္ဒစ္ခြ်တ္ယြင္းတာ

ဘရိိတ္ကို အသံုးျပဳတဲ့အခါ တစ္ဖက္ ဆြဲသြားတာ၊ တုန္ခါတာေတြက ဘရိတ္ဒစ္ (brake discs) ခြ်တ္ယြင္းတာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒစ္ဘရိိတ္ေတြကို စစ္ေဆးၿပီး တစ္ခုျဖစ္ေစ၊ အားလံုးျဖစ္ေစ ပ်က္စီးမႈအလိုက္ အသစ္ လဲလွယ္ရပါမယ္။

ခရစ္ဒစ္္

Unicode

ကားဘရိတ်စနစ်မှာဖြစ်တတ်တဲ့ ပြဿနာ၁၀ချက်

ယာဉ်မောင်းသူတွေအနေနဲ့ မိမိကားရဲ့ ဘရိတ်စနစ်မှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ ပြဿနာတွေကို သိိရှိထားဖို့ ဖြစ်ပါ တယ်။

(၁)ဘရိတ်နင်းတဲ့အခါ တစ်ဖက်ဆွဲသွားတာ

ကားကို တစ်နာရီ ၂၀ မိိုင်နှုန်း အထက် မောင်းနှင်ရင်း ရပ်တန့်ဖိို့ ဘရိတ်နင်းလိိုက်တဲ့အခါ ကားဘီးတွေက အခြား ဦးတည်ရာဘက်ကို ဆွဲသွားတာမျိုးပါ။ ဘရိိတ်ရဲ့သက်ရောက်မှုက ကားကို ဆန့်ကျင်ဘက် အရပ်ဆီ ဆွဲသွားစေတာ ဖြစ်တယ်။ အဲဒါ က ဘရိတ်ရဲ့ ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်မှာ ပြဿနာရှိနေပြီဆိုတာ သတိပေးလိုက်တာပါ။

(၂)ဘရိိတ်လိုင်းတွေရဲ့ ပြဿနာ

ရပ်တန့်နိုင်ဖို့အတွက် ဘရိတ်ကို ပြင်း ပြင်းထန်ထန်ဖိနင်းနေရပြီဆိုရင် ဘရိတ် လိုင်း (brake lines)တွေ ပိိတ်ဆို့နေတာ ကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘရိတ် လိုင်းတွေကို စစ်ဆေးပြီး ပျက်စီးတာ၊ ကျိုး ပဲ့တာတွေကို ချက်ချင်းအသစ်လဲလှယ်ရပါမယ်။

(၃)ပါကင်ဘရိိတ်ပြဿနာ

ပါကင်ဘရိတ်ကို လက်နဲ့ ဆွဲပေမဲ့ ယာဉ်က ရပ်တန့်မသွားဘဲ လိမ့်နေမယ်ဆို ရင် ပါကင်ဘရိတ်ချို့ယွင်းနေတာပါ။ ဘ ရိိတ်စနစ်ရဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ကြိုး (cable) ပြတ်တောက်သွားတာ ဒါမှမဟုတ် ဒရမ်(drum)၊ ဒစ် (disk) ဘရိတ်စနစ်တွေက မှန်မှန်ကန်ကန် အလုပ်မလုပ်တာ ဖြစ် တယ်။

နောက်တစ်ချက်က မာစတာဆလင် ဒါ (master cylinder) ဘရိတ်စနစ်နဲ့ ချိတ်ဆက်မှု အပိုင်းတွေမှာ ပြဿနာ ရှိနေ တာပါ။

မာစတာ ဆလင်ဒါက ဘရိတ်စနစ် နဲ့ ဟိုက်ဒရောလစ် အ ရည် ဖိ အား ကို ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ ဘရိတ်ရှူး၊ ပက်ဒ် (pads)၊ ဒရမ်နဲ့ ရော့တာ (rotors) စတဲ့ အ စိိတ်အပိုင်းတွေကို မာစတာဆလင်ဒါနဲ့ စနစ်တစ်ခု အနေနဲ့ ချိတ်ဆက်လှုပ်ရှားစေ ပါတယ်။ ဘရိတ်စနစ်အတွင်းမှာ လည်ပတ် နေတဲ့ ဘရိတ်ဆီအနေအထားကိုလည်း စစ်ဆေးဖို့ လိုပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မာစတာ ဆလင်ဒါရဲ့ ပတ်လည်ဧရိယာဝန်းကျင်မှာ ဘရိတ်ဆီယိုစိမ့်မှု ရှိမရှိ စစ်ဆေးရ ပါမယ်။ ယိုစိမ့်မှုတွေက ဘရိတ်ဆီ ထိန်းသိမ်းတဲ့ စနစ်ချွတ်ယွင်းတာ၊ ဆီလ် (seals) တွေ ပျက်စီးတာကြောင့်ပါ။ အဲဒါက မာစတာဆလင်ဒါရဲ့ ပံ့ပိုးပေးတဲ့ ဖိအားကို လျော့ကျစေတာကြောင့် ဘရိတ်စနစ်ကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးမပြုနိုင်တာပါ။

(၄)ဘရိတ်ပက်ဒ်ပြဿနာ

ဘရိိတ်နင်းလိုက်တဲ့အခါ တကျွီကျွီ မြည်သံကြားရရင်တော့ ကားရဲ့ ဘရိတ်ပက်ဒ် (brake pads) အသစ်လဲဖို့ လိုအပ် နေတာပါ။ ဘရိိတ်နင်းတဲ့အခါ တုန်ခါတာ ကလည်း ဘရိတ်ပက်ဒ်ချို့ယွင်းလို့ပါပဲ။

(၅)ဘရိိတ်အသုံးပြုတဲ့အခါ အသံမြည်တာ

မောင်းနှင်ရင်း ဘရိိတ်ကို နင်းလိုက်တဲ့ အခါ ပုံမှန်အတိုင်း ရပ်တန့်တာမျိုး ရှိမရှိ ဂရုပြုစစ်ဆေးတာမျိုး ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ အဲသည်အချိန်မှာ ဘရိတ်စနစ်တွေဆီက ပြင်းထန်တဲ့ တဂျစ်ဂျစ် မြည်သံ ဒါမှမဟုတ် တကျွီကျွီမြည်သံတွေ ကြားရရင်တော့ ဘရိတ်စနစ်မှာ ပြဿနာ ရှိနေပြီဆိုတာ ညွှန်ပြနေတာပါ။

(၆)ဘရိတ်ဆီ လျော့နည်းတာ

ဘရိတ်ကို ပုံမှန်ဖိနင်းလိုက်တဲ့ အခါ ပစ္စတင် (piston) ရဲ့ တွန်းအားနဲ့ ရော့ တာ (rotor)ကို တစ်ဖန်ပုံမှန်လှုပ်ရှားနိုင်ဖို့ ဘရိတ်ဆီကို ပိိုမိုဆွဲယူရပါတယ်။ ဘရိိတ်ဆီ လိုအပ်တာထက် လျော့နည်းနေတာက ဘရိတ်စနစ်မှာ ပြဿနာ တစ်ခုပါပဲ။

ဘရိတ်ဆီက သတ်မှတ်တဲ့ ပမာဏပြည့်မီီဖို့ လိုအပ်သလို သတ်မှတ်တဲ့ အရည်အသွေး ပြည့်ဝဖို့လည်း လိုအပ်တယ်။

(၇) Brake power boost unit ပြဿနာ

ကားရဲ့ brake power boost unit ချွတ်ယွင်းတာကလည်း ဘရိတ်ကို ပုံမှန် ထက် ပိုပြီး ဖိနင်းရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘရိတ်ကို ပုံမှန်ထက်ဖိနင်းရတဲ့ ပြဿနာ က brake power boost unit ကို စစ်ဆေး ဖို့လည်း လိုအပ်တယ်။

(၈) ဘရိတ်ဆီတွေ ညစ်ညမ်းလို့

ဘရိတ်ကို ပုံမှန်ထက် ဖိနင်းနေရပြီဆို ရင် ဘရိတ်ဆီ ညစ်ညမ်းတာများလာတာ ကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။

(၉) Vacuum System ပြဿနာ

Vacuum System မှာ ပြဿနာ ရှိနေ ရင်လည်း ဘရိတ်စနစ်ချွတ်ယွင်းပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ရပ်တန့်တဲ့အခါ ဘရိိတ်ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဖိနင်းရပါတယ်။

(၁၀) ကားရဲ့ ဘရိတ်ဒစ်ချွတ်ယွင်းတာ

ဘရိိတ်ကို အသုံးပြုတဲ့အခါ တစ်ဖက် ဆွဲသွားတာ၊ တုန်ခါတာတွေက ဘရိတ်ဒစ် (brake discs) ချွတ်ယွင်းတာကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒစ်ဘရိိတ်တွေကို စစ်ဆေးပြီး တစ်ခုဖြစ်စေ၊ အားလုံးဖြစ်စေ ပျက်စီးမှုအလိုက် အသစ် လဲလှယ်ရပါမယ်။

ခရစ်ဒစ််

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*