ကိုယ္ခံစြမ္းအားေကာင္းဖို႔ ေရေႏြးၾကမ္းေလး တစ္ခြက္္

ကိုယ္ခံစြမ္းအားအတြက္ ဂ်င္္း၊ၾကက္သြန္ျဖဴ ၊လက္ဖက္ရည္ၾကမ္း ဘယ္လိုႏွပ္သလဲ ကိုိယ္ခံစြမ္းအား ေကာင္းဖို႔နဲ႔ ႏွင့္ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ကိုိယ္ရည္စစ္သြားဖို႔အတြက္္ ေသာက္ၾကတဲ့ ေဆးဘက္ဝင္္ ဂ်င္း – ၾကက္သြန္ျဖဴလက္ဖက္ရည္ကို ဘယ္လိုႏွပ္ရမလဲ ။ ကိုယ္ခံစြမ္းအား အထူးသျဖင့္ အဆုပ္အတြက္ ေဆးဘက္ဝင္တဲ့ ၾကက္သြန္ျဖဴနဲ႔ ဂ်င္းတို႔ကို ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလၽွာ့ခ်နိုင္သည့္နည္းလမ္းတစ္မ်ိဳး အျဖစ္ျခင့္လည္း ေသာက္ၾကတယ္။ ဂ်င္းနဲ႔ ၾကက္သြန္ျဖဴကို ေရေႏြးၾကမ္းလိုိ႔ ေျပာၾကတဲ့ လက္ဘက္ရည္ၾကမ္းနဲ႔ ႏွပ္လို႔ ရတဲ့ ေရွးနည္းေဟာင္းတစ္ခုကို တင္ျပလိုပါတယ္။ Coronavirus ၿခိမ္းေျခာက္မွုႀကီးေၾကာင့္ လူအမ်ားစုတို႔ ကိုယ္ခံစြမ္းအား ေကာင္းဖို႔ ဂ႐ုျပဳလာၾကတယ္။ကိုယ္ခံစြမ္းအားကို ခႏၶာကိုယ္မွာ ေရာဂါျဖစ္ေစေသာပိုးမ်ားကို ခႏၶာကိုယ္ခုခံနိုင္သည့္ မၽွတေသာအေျခအေနဟု သတ္မွတ္ပါတယ္။ ကိုိယ္ခံစြမ္းအားအတြက္္ အံ့ဖြယ္အမွုျပဳနိုင္ေသာ အရာေတြထဲမွ ဂ်င္းႏွင့္ၾကက္သြန္ျဖဴတို႔ဟာ ဟင္းခ်က္ရန္အတြက္ အရသာေအးဂ်င့္မ်ားမၽွသာ မဟုတ္ပါ။ ဂ်င္း၏ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာဂုဏ္သတၱိမ်ား အာယုေဗဒက်မ္းမ်ားတြင္ အက်ယ္ … Read more

ေရာဂါပိုးေတြ႔ရွီသူ ၁၀၇ဦးျဖစ္လာ

COVID-19 ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္္ရွုမွုႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း (၁၉-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၇:၀၀)နာရီ ၁။ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမွုဆိုိင္ရာဌာန (ရန္ကုန္) ၏ (၁၈-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ (တတိယအသုတ္) စစ္ေဆးခဲ့ေသာ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၈၇) ခုအနက္ (၉) ဦးတြင္ COVID-19 ေရာဂါပိုး ေတြ႕ရွိ (ေတြ႕ရွိ) ၿပီး က်န္ (၇၈) ဦးတြင္ COVID-19 ေရာဂါပိုးမေတြ႕ရွိ (မေတြ႕ရွိ) ပါ။ ၂။ အဆိုိပါ လူနာသစ္ (၉) ဦးကို သက္ဆိုိင္ရာေဆး႐ုံမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္း၍ သီးျခားထားရွိကုသမွု ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၃။ (၁၈-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ COVID-19 ေရာဂါအတြက္္ (ပထမအသုတ္ + ဒုတိယအသုတ္ + တတိယအသုတ္) ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမွုတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ လူနာသစ္ စုစုေပါင္း … Read more

၄ဦးထပ္တိုး ၉၈ ဦးျဖစ္လာ

COVID-19 ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရွုမွုႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း(၁၈-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ည (၉:၀၀)နာရီ ၁။ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမွုဆိုိင္ရာဌာန (ရန္ကုန္) ၏ (၁၈-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ (ဒုတိယအသုတ္) စစ္ေဆးခဲ့ေသာ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၉၄) ခုအနက္ (၂) ဦးတြင္ COVID-19 ေရာဂါပိုး ေတြ႕ရွိ (ေတြ႕ရွိ) ၿပီး က်န္ (၉၂) ဦးတြင္ COVID-19 ေရာဂါပိုးမေတြ႕ရွိ (မေတြ႕ရွိ) ပါ။ ၂။ အဆိုပါလူနာ (၂) ဦးကိုိ သက္ဆိုင္ရာေဆး႐ုံမ်ားသို့ လႊဲေျပာင္း၍ သီးျခားထားရွိကုသမွု ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၃။ (၁၈-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ COVID-19 ေရာဂါအတြက္္ (ပထမအသုတ္ + ဒုတိယအသုတ္) ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမွုတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ လူနာသစ္ (၄) ဦးအား (ဇယား-၁) တြြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၄။ … Read more

လူသိနည္္းသည္႔႔ အရက္္ျပန္အသံုးျပဳနည္း လ်ိဳ႔၀ွက္ခ်က္မ်ား

အရက္္ျပန္ကိုိအသုံးခ်နိုင္ေသာ အံ့ၾသဖြယ္ရာနည္္းလမ္းမ်ား အရက္္ျပန္က အိိမ္တိုင္းရဲ့ ေဆးေသတၱာထဲမွာ ထားထားသင့္တဲ့ ပစၥည္းပါ။ သူက ပိုးသတ္တာ၊ ေခၽြးေပါက္က်ဥ္းတာ၊ လင္နမင္လိုမ်ိဳး အသုံး၀င္တာ၊ ပစၥည္း မ်က္ႏွာျပင္ေပၚက ပိုးေတြကို ေသေစတာေတြအတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အသုံး၀င္ပါတယ္။ သူက အေျခခံအားျဖင့္္ ေပ်ာ္၀င္ပစၥည္းျဖစ္တဲ့အတြက္ ဖုန္မွုန္နဲ႔ အဆီေတြကိုလည္း ေပ်ာ္၀င္ေစနိုင္ပါတယ္။ Isopropyl alcohol ၇၀ ရာခိုင္ႏွုန္းနဲ႔ ေရ ၃၀ ရာခိုင္ႏွုန္း ေရာစပ္ထားၿပီး ေဆး႐ုံသုံးပစၥည္းအျပင္ အိမ္သုံးပစၥည္းအျဖစ္လည္း ေအာက္ပါတို႔အတြက္ အသုံးျပဳနိုင္ပါတယ္။ Swimmer Ear ကိုိ ကာကြြယ္ေပးျခင္း အတြင္းနားထဲကို ေရ၀င္တဲ့အခါမွာ ေရျပန္ထြက္ေအာင္ လုပ္ဖို႔အတြက္ ခက္ခဲနိုင္တာေၾကာင့္ နားထဲကို ေရာဂါပိုးေတြ ၀င္ေရာက္နိုိင္ေျခမ်ားကာ Swimmer Ear (နားျပည္တည္)ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒီလိုမျဖစ္ေအာင္ အရက္ျပန္က ကာကြယ္ ေပးနိုင္ပါတယ္။ … Read more

ေနအိမ္တြင္သာ ေနထိုိင္ရန္ တားျမစ္မိန႔္ထုတ္္ျပန္ထားေသာ ရန္ကုန္္မွ ျမိဳ႔နယ္၇ခု

ရန္ကုန္ ၇ၿမိဳ႕နယ္မွျပည္သူမ်ားအား ေနအိမ္တြင္သာ ေနထိုင္ရန္ တားျမစ္မိန႔္ထုတ္ အက်ဳံးဝင္မည့္္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာေတာင္ဥကၠလာပ၊ပန္းဘဲတန္း၊ဗဟန္း၊မရမ္းကုန္း၊အင္းစိန္၊ေရႊျပည္သာ၊လွိုင္သာယာတို႔ျဖစ္ ရန္ကုန္၊ဧၿပီ ၁၈ရက္္ ရန္ကုန္္ ၇ၿမိဳ႕နယ္မွျပည္သူမ်ားအား ေနအိမ္တြင္သာ ေနထိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုိင္ငံေတာ္အစိုးရက်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက ယေန႔တြင္္ တားျမစ္မိန႔္ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနသည္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ကာကြယ္ႏိွိမ္နင္းေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၁ ပုဒ္မခြဲ (ခ)ပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို က်င့္သုံး၍ ဤအမိန႔္ကို အမိန႔္အမွတ္၊ ၃၈/၂၀၂၀၁၃၈၂ ခုႏွစ္၊ တန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ ၁၁ ရက္(၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁၈ ရက္)ျဖင့္ ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟုသိရသည္။ ထုုတ္ျပန္ခ်က္အျပည့္အစုံမွာ။ ။ ၁။ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနသည္ လတ္တေလာအသက္ရွူလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါ (Coronavirus Disease 2019 – COVID-19) ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ေရာဂါကူးစက္ျပန႔္ႏွံ့မွုကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ … Read more

ေနရပ္ျပန္္ အစိုးရ၀န္ထမ္္းအားလံုး Quarantine ၂၁ ရက္ဝင္ၿပီးမွသာ လုပ္ငန္းခြင္္ ၀င္ခြင္႔ျပဳမည္

႐ုံးပိိတ္ရက္ ေနရပ္ျပန္ဝန္ထမ္းေတြQuarantine ၂၁ ရက္ဝင္ၿပီးမွသာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမည္ ေနရပ္ျပန္ဝန္ထမ္းေတြသတင္းအခ်က္အလက္အမွန္မပို႔ိဘဲ Quarantine ဝင္ဖို႔ေရွာင္လႊဲရင္ အေရးယူခံရမွာပါ။ မဟာ သၾကၤန္႐ုံးပိိတ္ရက္ကာလအတြင္းမွာ ေနရပ္ျပန္သြားတဲ့ အစိုးရဝန္ထမ္းအားလုံး မိမိတာဝန္က်ရာေနရာကို ျပန္ေရာက္လာခဲ့ရင္ Quarantineဝင္ၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ခံရမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဆိုပါ ဝန္ထမ္းေတြအေနနဲ႔ ခ်က္ခ်င္းတာဝန္ထမ္းေဆာင္ရဦးမွာမဟုတ္ဘဲ အစိုးရက သတ္မွွတ္ထားတဲ့ Facility Quarantineေနရာေတြမွာ ၂၁ ရက္ အသြားအလာကန႔္သတ္ေစာင့္ၾကည္ခံရဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။ C 0 V I D – 1 9 ကာကြယ္၊ထိန္းခ်ဳပ္၊ကုသေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဗဟိုိေကာ္မတီက သက္ဆိုင္ရာ ႐ုံးဌာနေတြရဲ႕ခြင့္ျပဳ ခ်က္မရရွိပဲ တာဝန္က်ရာေဒသမွ ထြက္ခြာျခင္းမျပဳဖို႔ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအားလုံးကို အသိေပးအေၾကာင္းထားၿပီး ျဖစ္ရာမွာ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိပဲ တာဝန္က်ရာေဒသကေန ေနရပ္ကို ျပန္သြားသူေတြရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။ “ကြၽန္ေတာ္တိုိ႔ စည္ပင္ဌာနမွာေတာ့ ေနရပ္ျပန္ဝန္ထမ္း ၂မ်ိဳးရွိိပါတယ္။တခ်ိဳ႕က … Read more

၉ဦးထပ္တိုး ေရာဂြပိုးေတြ႔ရွိိသူ ၉၄ဦးျဖစ္လာ

COVID-19 ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမႈႏွွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း(၁၈-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႕၊ နံနက္္ (၁၀:၀၀) နာရီ ၁။ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန (ရန္ကုန္) သည္ (၁၇-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႕တြင္ တိုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အသီးသီးမွ ေပးပို႔လာ ေသာ ေစာင့္ၾကည့္လူနာ (၁၇၇) ဦးႏွင့္ အသြားအလာကန႔္သတ္ျခင္း/ တားျမစ္ျခင္း ေဆာင္႐ြက္ ထားရွိသူ (၂၀၁) ဦးတို႔၏ ဓာတ္ခြဲနမူနာမ်ား စုစုေပါင္း (၃၇၈)ခုအား စစ္ေဆးခဲ့ရာ (ဇယား-၁) တြင္ ေဖာ္ျပထားသူ (၉)ဦးတို႔၏ ဓာတ္ခြဲနမူနာမ်ားတြင္ COVID-19 ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိရၿပီး က်န္ (၃၆၉)ဦး တြင္ COVID-19 ေရာဂါပိုးမေတြ႕ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ၂။ အဆိုပါ ဓာတ္ခြဲနမူနာမ်ားတြင္္ ပထမအသုုတ္စစ္ေဆးခဲ့ေသာ (၉၃)ဦးအနက္ (၃)ဦး၏ ဓာတ္ခြဲနမူနာမ်ားတြင္ COVID-19 ေရာဂါပိုး ေတြ႕ရွိေၾကာင္းႏွင့္ (၉၀)ဦး၏ ဓာတ္ခြဲနမူနာမ်ားတြင္ … Read more

ထူးဆန္းေသာ ဘုရားေက်ာင္္းေအာက္က မီးေသြးခဲ

ဒီ‌မနက္က်ေနာ္အိ္ပ္ယာနိုးေတာ့ တစ္ရြာလုံး အုံးအုံးႂကြပ္ႂကြပ္ ျဖစ္ေနၾကတယ္။ က်ေနာ့္အိမ္မွာလည္းထိုနည္းလည္းေကာင္းပါပဲ။ ဘာေတြျဖစ္ေနၾကတာလဲလို႔ အိ္မ္ကလူေတြကို အိပ္ခ်င္မူးတူးနဲ႔ က်ေနာ္ေမးလိုက္ေတာ့, ကို္ယ့္အိမ္က ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္ေအာက္တည့္တည့္မွာ မီးေသြး‌တူးေနၾကတာတဲ့။ ဘာလုပ္ဖို႔လဲဆိုေတာ့, ေရစိမ္ေသာက္ဖို႔တဲ့။ ဘယ္သူကေျပာတာလဲဆို္ေတာ့,ဘယ္ရြာကဆရာေတာ္ဆိုလား၊ဘုန္းႀကီးဆိုလား ညက အိပ္မက္မက္လို႔တဲ့။ ကိုယ့္အိမ္က ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္္ ေအာက္တည့္တည့္က ေျမႀကီးကိုတူးၾကည့္ရင္ မီးေသြးခဲေလးေတြ ေတြ႕လိမ့္မယ္တဲ့၊ အဲ့ဒါကို ေရစိမ္ေသာက္တဲ့ ဗ္ုိ္င္းရပ္စ္ေရာဂါကိုကာကြယ္ေပးလိမ့္မတဲ့။ တစ္ရြာလုံးတူးၾကတာ အိမ္တိုင္းလိုလို မီးေသြးခဲေလးေတြရတယ္။အိ္မ္မွာလည္း က်ေနာ့္တူေလး အိမ္ေခါင္းရင္းမွာ သြားတူးတာ ပုံထဲကအတိုင္း မီးေသြးခဲေလးေတြရလာတယ္။ အဲ့ဒါကို္ က်ေနာ့္အမက ေရသန႔္ဘူးထဲထည့္ၿပီး စိမ္ထားတယ္။ အိ္မ္ေခါင္းရင္း ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္ေအာက္က မီးေသြးခဲေတြကို ၾကည့္ၿပီး လူတိုင္းလိုလို အံ့ဩေနၾကတယ္။ ဒီမီးေသြးက ဘာလို႔္ဒီေအာက္မွာရွိေနတာလဲ၊ဘာလဲေပါ့။အထူးအဆန္းျဖစ္ေနၾကတယ္။က်ေနာ္ကေတာ့ ထူးဆန္းတယ္လို႔္လို႔လည္း မခံစားရပါဘူး။ ဘာလို႔ဆို က်ေနာ္တို႔္ ေက်းလက္မွာက ထင္းမီးဖို၊မီးေသ‌ြးမီးဖိုေတြကို ခုခ်ိန္ထိသုံး‌ေကာင္းေနၾကတုန္းေလဗ်ာ။ အိ္မ္အေနာက္ဘက္မီးဖိုေခ်ာင္က ထင္းမီးေသြးက … Read more

အႏၲရာယ္ရန္အသြယ္သြြယ္ႏွင့္ကပ္ေရာဂါေဘးဘယာမွကင္းေဝးေစမည္႔ ဓာရဏ ပရိိတ္ေတာ္္

အႏၲရာယ္မွွန္သမ်ွကင္္းေဝးေစေသာ ဓာရဏ ပရိတ္ေတာ္္ ဓာရဏသုတ္ေတာ္(ျဖစ္စဉ္) ေဂါတမ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ညီေတာ္္အာနႏၵာအား ဓာရဏသုတ္ေတာ္ကို ေဟာ၍ လူဒါယကာ-ဒါယိကာမတို႔အား တစ္ဆင့္ ေဟာၾကားရန္၊ ရွင္းလင္း သင္ျပရန္ အမိန႔္ရိွေသာ သုတ္ေတာ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဓာရဏ ပရိတ္ေတာ္တြင္ ဝိပႆိ၊ သိခီ၊ ေဝႆဘူ၊ ကကုသန္၊ေကာဏာဂံု၊ ကႆပ၊ ေဂါတမ တည္းဟူေသာ ဘုရားခုႏွစ္ဆူအား ရိွခိုးပါ၍ က်ေရာက္ လတၲံ့ေသာ ေဘးခပ္သိမ္း ရန္ခပ္သိမ္း ကင္းၿငိမ္းေအာင္ ဗုဒၶ၊ ဓမၼ၊ သံဃဂုဏ္ေတာ္ ေက်းဇူးေတာ္တို႔ကို ဖြဲ႔ဆိုထားသည္မွစ၍ ဓာရဏသုတ္ေတာ္ ျဖစ္ေပၚရြတ္ဆို ပြားမ်ားခဲ့ၾကပါသည္။ တိုက္တြန္းခ်က္။ ။ ဓာရဏပရိတ္ေတာ္သည္ျမတ္ဗုဒၶ ရွင္ေတာ္ဘုရား၏ အာေဝဏိကဂုဏ္ေတာ္ ၁၈-ပါးကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤဂုဏ္ ၁၈-ပါးသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ သီးျခား ကိုယ္ပိုင္ ဂုဏ္ေတာ္မ်ား ျဖစ္သည္။ … Read more

ဘယ္ေလာက္္ပဲခက္ခဲပါေစ အေကာင္းျမင္္စိတ္္ ထားပါ

မည္မၽွပင္ ခက္ခဲပါေစ အေကာင္းျမင္ဝါဒ ဆက္စြဲကိုိင္ထားပါ ၁၃၈၂ ခု ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူးအခ်ိိန္ဟာ ပထမနဲ႔ ဒုတိယကမၻာစစ္အခ်ိိ်န္က သၾကၤန္ကာလမ်ိဳးလိုျဖစ္မွာပဲလို႔ စိတ္ထဲမွာမွန္းဆႏိွိုင္းယွဥ္မိတယ္။ တခ်ိဳ႕ကမၻာ့ေဒသေတြမွာ စစ္၏အဟုန္က ျမင့္မားရွည္လ်ားတယ္။ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ ေသေၾကၾကရတယ္။ ထို႔ထက္ပို၍ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ ဒဏ္ရာရၾကတယ္။ စိတ္ကူးနဲ႔ေတာင္ မေဖာ္ျပနိုင္တဲ့ အတိဒုကၡေတြ ၾကဳံခဲ့ၾကရတယ္။ ဂ်ပန္ေခၽြးတပ္္ (ကူလီ) ထဲမွာ သုံးႏွစ္ၾကာ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့စြာနဲ႔ ပင္ပင္ပန္္းပန္း အလုပ္လုပ္ခဲ့ရတဲ့ စာေရးသူရဲ့ မယ္ေတာ္ဘက္က အဘိုးဟာ ဒုတိိယကမၻာစစ္အၿပီး အိမ္ျပန္ေရာက္လာကာ မၾကာခင္ ေသဆုံးသြားပါတယ္။ စာေရးသူရဲ့ ခမည္းေတာ္ (ဖခင္) ကေတာ့ အသက္ငယ္ရြယ္ေသးလို႔ ေခၽြးတပ္ထဲပါသြားၿပီး ဒုတိယကမၻာစစ္ေနာက္ပိုင္း ျပန္ေရာက္ၿပီး ေနာက္ထပ္ေလးဆယ့္တစ္ႏွစ္ ထပ္ေနသြားရပါေသးတယ္။ သို႔ေသာ္ အလုပ္ၾကမ္း မလုပ္နိုင္ေတာ့ပါ။ ဒါက ကိုယ္ႏွင့္နီးစပ္ရာ ကမၻာစစ္၏ ဆိုးက်ိဳးအေတြ႕အၾကဳံပါ။ လက္ရွိ … Read more